ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដោយជោគជ័យសម្របខ្លួនទៅនឹងសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងធ្វើឱ្យប្រជាជនទទួលយកពហុការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិកិច្ចការស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី 26 ខែ 2 (កុម្ភៈ) ឆ្នាំ 2005 បានបង្កើតឡើង "អាគារប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅទីក្រុងតៃប៉ិ " ដំបូងរបស់តៃវ៉ាន់ ដើម្បីផ្តល់នូវសេវាពេញលេញជូនប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី។
អាគាររបស់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃនេះរៀបចំរចនាឡើងហាក់ដូចជាផ្ទះស្នាក់នៅចឹង ដូច្នេះជាទីកន្លែងប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនេះហាក់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសភូមិកំណើតខ្លនឯងចឹងដែរ។ នៅទីនោះអាចអានកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីបាននៃភាសាដើមកំណើត រួចដើម្បីទទួលបាននៃការរាប់អានមិត្តភក្តិមិត្តជាច្រើន មិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះទេ ថែមទាំងបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតផង។ នៅទីនេះផ្តល់ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងជួយពួកគាត់ដទៃនៅក្នុងតម្រូវការ។
ការបង្កើតនិងការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសមាគមនេះគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្តែងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី។ ដូចគ្នានេះផងដែរបានបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់បានទទួលការស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍បានចូលទៅក្នុងព្រឹត្តការណ៍ថ្មី។