ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការបងើតាអត្រានុកូលដានាលើកដំបូង

ការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានជាលើកដំបូង
អ្នកស្នើសុំសា: មីខ្លួន មេគ្រួសារ ឬអ្នកប្រគល់សិទ្ធិអោយ。

លិខិត: ប័ណ្ណស្នាក់នៅ(ស្នើសុំទៅកាន់នាយកដ្ឋានចេញចូលប្រទេសនិងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃយោងតាមច្បាប់ចេញចូលប្រទេសនិងអន្តោប្រវេសន្ត) ការត្រា(ស៊ីញ៉េ) សៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន។。