ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
សមាគមន៍អភិវឌ្ឍស្រ្តីតៃវ៉ាន់របស់ក្រុមអ្នកច្បាប់សង្គម
(02)2620-6117

ក្រុមជំនុំយុវនារីសាសនិកយេស៊ូតៃប៉ិ
(02)2381-2131

មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមកាតូលិកហ្គោដស៊ីលភឺតនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
(02)2381-5402

មូលនិធិសុខុមាលភាពការងារនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
(02)8911-8595

មូលនិធិភៀលបាក់ក្រុងតៃប៉ិនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
(02)2504-8088

មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអ៊ីដិននៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
(02)2230-7715

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាដល់ប្រជាជនថ្មីនិងគ្រួសារក្រុងតៃប៉ិ
(02)2558-0133、2558-0119

ក្រុមជំនុំសេចក្តីមេត្តាចិន
(02)2393-6566

ក្រុមជំនុំបងប្អូនស្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតៃវ៉ាន់នៃក្រុមអ្នកច្បាប់សង្គម
(02)2921-0565

មូលនិធិនារីសម័យទំនើប
(02)2391-7133

សមាគមន៍ជិវិតនារីកក់ក្តៅក្រុងតៃប៉ិ
(02)2708-0126

មូលនិធិចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់ស្រ្តីនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
(02)2502-8715

មូលនិធិសុខមាលភាពការងារនិងការសង្គ្រោះស្រ្តី
(02)2555-8595

សមាគមន៍គ្រួសារជួយគ្នាអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់
(02)2280-9500

សម្ព័ន្ធស្រ្តីសាធារណរដ្ឋចិនសម័យថ្មី
(02)2397-1214

វិហារកាតូលិកម៉ីរិនក្រុងតៃប៉ិនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ
(02)2579-2065

ពោះសុខមាលភាពសង្គមដែលទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជនថ្មីនិងគ្រួសារដទៅទៀតនៅក្រុងតៃប៉ិ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកសុខុមាលភាពស្ត្រីនិងការអប់រំកុមារនៃការិយាល័យសុខុមាលភាពសង្គមនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិដែលមានទូរស័ព្ទលេខ៖
(2725-6969~71 )