ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធអង្គការសុខុមាលភាពសង្គមស៊ីវិល

無標題文件
សមាគមន៍អភិវឌ្ឍស្រ្តីតៃវ៉ាន់របស់ក្រុមអ្នកច្បាប់សង្គម (02)2620-6117
ក្រុមជំនុំយុវនារីសាសនិកយេស៊ូតៃប៉ិ (02)2381-2131
មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមកាតូលិកហ្គោដស៊ីលភឺតនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (02)2381-5402
មូលនិធិសុខុមាលភាពការងារនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (02)8911-8595
មូលនិធិភៀលបាក់ក្រុងតៃប៉ិនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (02)2504-8088
មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអ៊ីដិននៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (02)2230-7715
មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាដល់ប្រជាជនថ្មីនិងគ្រួសារក្រុងតៃប៉ិ (02)2558-0133、2558-0119
ក្រុមជំនុំសេចក្តីមេត្តាចិន (02)2393-6566
ក្រុមជំនុំបងប្អូនស្រីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតៃវ៉ាន់នៃក្រុមអ្នកច្បាប់សង្គម (02)2921-0565
មូលនិធិនារីសម័យទំនើប (02)2391-7133
សមាគមន៍ជិវិតនារីកក់ក្តៅក្រុងតៃប៉ិ (02)2708-0126
មូលនិធិចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់ស្រ្តីនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (02)2502-8715
មូលនិធិសុខមាលភាពការងារនិងការសង្គ្រោះស្រ្តី (02)2555-8595
សមាគមន៍គ្រួសារជួយគ្នាអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់ (02)2280-9500
សម្ព័ន្ធស្រ្តីសាធារណរដ្ឋចិនសម័យថ្មី (02)2397-1214
វិហារកាតូលិកម៉ីរិនក្រុងតៃប៉ិនៃក្រុមអ្នកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ (02)2579-2065
ចំពោះសុខមាលភាពសង្គមដែលទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជនថ្មីនិងគ្រួសារដទៅទៀតនៅក្រុងតៃប៉ិ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកសុខុមាលភាពស្ត្រីនិងការអប់រំកុមារនៃការិយាល័យសុខុមាលភាពសង្គមនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិដែលមានទូរស័ព្ទលេខ៖(Telepono:2725-6969~71 )