ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កិច្ចការទាក់ទងអំពីការឈប់នៅ ស្នាក់នៅនិងតាំលំនៅដ្ឋានរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលមកពីតំបន់មហាដីគោបានផ្ទេរឲ្យនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំដោះស្រាយ សូមទស្សនាមើលវែបសាយពាក់ព័ន្ធ ៖

កិច្ចការទាក់ទងអំពីការឈប់នៅ ស្នាក់នៅនិងតាំលំនៅដ្ឋានរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលមកពីតំបន់មហាដីគោបានផ្ទេរឲ្យនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំដោះស្រាយ សូមទស្សនាមើលវែបសាយពាក់ព័ន្ធ ៖

http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32595&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1