ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការឆែកមើលពីដំណើរការសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងសញ្ជាតិ

ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់អោយប្រើប្រាស់មុខងារ「ឆែកមើលពីដំណើការសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងសញ្ជាតិ」នៅក្នុងបណ្តាញឆែកមើលពត៍មានទូទាំងពិភពលោករបស់មន្ទីរអត្រានុកូលដ្ឋានដែលមានគេហទំព័រ :http://www.ris.gov.tw/ ។សូមចូលទៅកាន់សេវាកម្ម「ប្រធានបទសេវាកម្មដែលពេញនិយម」ហើយចូលទៅ「សេវាកម្មស្នើរសុំតាមបណ្តាញ」ដើម្បីប្រើមុខងារនេះឆែកមើលដំណើការនៃការធ្វើការសុំចូលសញ្ជាតិ សំបុត្រមរណភាព ការទទួលសញ្ជាតិឡើងវិញនិងឯកសារទាក់ទងផ្សេងៗទៀត។ ស្វាគមន៍លោកអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ។