ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

* ប្រការសេវាកម្ម

១.ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែទៅវិញទៅមកដល់ស្ថានីយពិគ្រោះអំពីការថែទាំសុខភាពសំរាប់អាណិកជន

២.ផ្តល់លិខិតស្នើសុំអំពីការជួយឧបត្ថម្ភខាងព្យាបាលគ្រប់ប្រភេទសំរាប់អាណិកជនថ្មី

៣.ផ្តល់កូនសៀវភៅថែរក្សាសុខភាពជាច្រើនភាសា

៤.ផ្តល់ការពិគ្រោះអំពីបំបៅ

៥.ផ្តល់ការពិគ្រោះអំពីការថែទាំទារក


អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍


* វិធីទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌសងសាន

ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ៦៩២កំណាត់ផ្លូវទី៤ផ្លូវប៉ាដឺ

២៧៦៧-១៧៥៧
 

សង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក ទីក្រុងតៃប៉ិ

លេខ 86 ជាន់ទី 11 ផ្លូវហ្វូលទឺរ

២៧២៣-៤៥៩៨
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌតាអាន

ផ្ទះលេខ១៥កំណាត់ផ្លូវទី៣ផ្លូវស៊ីហៃ

២៧៣៣-៥៨៣១
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌជុងសាន

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៣៦៧ផ្លូវសងជាំង

២៥០១-៤៦១៦
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌជុងជេង

ផ្ទះលេខ២៤វិថិគួទិន

២៣២១-៥១៥៨
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព

ផ្ទះលេខ៥២វិថិឈាំងជី

២៥៨៥-៣២២៧
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា

ផ្ទះលេខ១៥២វិថិតុងយាន់

២៣០៣-៣០៩២
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌវឹងសាន

ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ២២០កំណាត់ផ្លូវ ម៉ូសាន

២២៣៤-៣៥០១
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌណានកុង

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៣៦០កំណាត់ផ្លូវទី ១ផ្លូវណានកុង

២៧៨២-៥២២០
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌណេហួរ

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ៩៩កំណាត់ផ្លូវទី៦ ផ្លូវមីនឈាន់ទិសខាងកើត

2791-1162
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌស៊ីលីន

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ៤៣៩ផ្លូវជុងជេង

២៨៨១-៣០៣៩
 

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌប៉េធង

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ១១១កំណាត់ផ្លូវទី២ ផ្លូវស៊ីផៃ

២៨២៦-១០២៦
 

មន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

* ប្រការសេវាកម្ម

១.ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែទៅវិញទៅមកដល់ប្រព័ន្ធពេទ្យសំរាប់អាណិកជនថ្មី

២.ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពសំរាប់អាណិកជនថ្មី


អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍


* វិធីទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពេទ្យជុងស៊ីចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ៨៧ផ្លូវធុងដឺខ័ណ្ឌណានកុង

២៧៨៦-១២៨៨
 

មន្ទីរពេទ្យរឺអៃចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១០កំណាត់ផ្លូវទី៤ផ្លូវរឺអៃខ័ណ្ឌតាអាន

២៧០៩-៣៦០០
 

មន្ទីរពេទ្យសន្តិភាពចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ៣៣កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជុងហ្វាខ័ណ្ឌជុងជេង

២៣៨៨-៩៥៩៥
 

មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងមីនចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១០៥វិថិយូសេនខ័ណ្ឌស៊ីលីន

២៨៣៥-៣៤៥៦
 

មន្ទីរពេទ្យជុងស៊ីចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១៤៥ផ្លូវជេងចូវខ័ណ្ឌតាធង

២៥៥២-៣២៣៤
 

មន្ទីរពេទ្យសម្ភពចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១២វិថិហ្វូចូវខ័ណ្ឌជុងជេង

២៣៩១-៦៤៧០