ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពទាំង១២ខ័ណ្ឌក្រុងតៃប៉េ

* ប្រការសេវាកម្ម
១.ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែទៅវិញទៅមកដល់ស្ថានីយពិគ្រោះអំពីការថែទាំសុខភាពសំរាប់អាណិកជន
២.ផ្តល់លិខិតស្នើសុំអំពីការជួយឧបត្ថម្ភខាងព្យាបាលគ្រប់ប្រភេទសំរាប់អាណិកជនថ្មី
៣.ផ្តល់កូនសៀវភៅថែរក្សាសុខភាពជាច្រើនភាសា
៤.ផ្តល់ការពិគ្រោះអំពីបំបៅ
៥.ផ្តល់ការពិគ្រោះអំពីការថែទាំទារក

* អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍ៈhttp://www.health.gov.tw/health_center

* វិធីទំនាក់ទំនង

អង្គភាព

អាស័យដ្ឋាន

ទូរស័ព្ទពិគ្រោះ

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌសងសាន

ជាន់ទី៦ផ្ទះលេខ៦៩២កំណាត់ផ្លូវទី៤ផ្លូវប៉ាដឺ

២៧៦៧-១៧៥៧

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌស៊ីនយី

ជាន់ទី៨ផ្ទះលេខ១៥កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវស៊ីនយី

២៧២៣-៤៥៩៨

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌតាអាន

ផ្ទះលេខ១៥កំណាត់ផ្លូវទី៣ផ្លូវស៊ីហៃ

២៧៣៣-៥៨៣១

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌជុងសាន

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៣៦៧ផ្លូវសងជាំង

២៥០១-៤៦១៦

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាពខ័ណ្ឌជុងជេង

ផ្ទះលេខ២៤វិថិគួទិន

២៣២១-៥១៥៨

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព

ផ្ទះលេខ៥២វិថិឈាំងជី

២៥៨៥-៣២២៧

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌវ៉ានហ្វា

ផ្ទះលេខ១៥២វិថិតុងយាន់

២៣០៣-៣០៩២

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌវឹងសាន

ជាន់ទី៣ផ្ទះលេខ២២០កំណាត់ផ្លូវ ម៉ូសាន

២២៣៤-៣៥០១

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌណានកុង

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៣៦០កំណាត់ផ្លូវទី ១ផ្លូវណានកុង

២៧៨២-៥២២០

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌណេហួរ

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ៩៩កំណាត់ផ្លូវទី៦ ផ្លូវមីនឈាន់ទិសខាងកើត

2791-1162

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌស៊ីលីន

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ៤៣៩ផ្លូវជុងជេង

២៨៨១-៣០៣៩

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសុខភាព ខ័ណ្ឌប៉េធង

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ១១១កំណាត់ផ្លូវទី២ ផ្លូវស៊ីផៃ

២៨២៦-១០២៦
មន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ
* ប្រការសេវាកម្ម
១.ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែទៅវិញទៅមកដល់ប្រព័ន្ធពេទ្យសំរាប់អាណិកជនថ្មី
២.ផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពសំរាប់អាណិកជនថ្មី
*អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍ៈhttp://www.tpech.gov.taipei/GIPDSD/xslGip/xslExport/109011/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%89%88%E5%9E%8B1/Welcome/index.html

* វិធីទំនាក់ទំនង

អង្គភាព

អាស័យដ្ឋាន

ទូរស័ព្ទពិគ្រោះ

មន្ទីរពេទ្យជុងស៊ីចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ៨៧ផ្លូវធុងដឺខ័ណ្ឌណានកុង

២៧៨៦-១២៨៨

មន្ទីរពេទ្យរឺអៃចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១០កំណាត់ផ្លូវទី៤ផ្លូវរឺអៃខ័ណ្ឌតាអាន

២៧០៩-៣៦០០

មន្ទីរពេទ្យសន្តិភាពចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ៣៣កំណាត់ផ្លូវទី២ផ្លូវជុងហ្វាខ័ណ្ឌជុងជេង

២៣៨៨-៩៥៩៥

មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងមីនចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១០៥វិថិយូសេនខ័ណ្ឌស៊ីលីន

២៨៣៥-៣៤៥៦

មន្ទីរពេទ្យជុងស៊ីចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១៤៥ផ្លូវជេងចូវខ័ណ្ឌតាធង

២៥៥២-៣២៣៤

មន្ទីរពេទ្យសម្ភពចំណុះមន្ទីរពេទ្យចំរុះក្រុងតៃប៉េ

ផ្ទះលេខ១២វិថិហ្វូចូវខ័ណ្ឌជុងជេង

២៣៩១-៦៤៧០