ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

រៀនសំណេរ

無標題文件
成人基本教育教材習作1
成人基本教育教材習作2

成人基本教育教材習作3

成人基本教育教材習作4

រៀនសំណេរ ១/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ2/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ បី/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ បួន/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ១/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ2/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ បី/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ បួន/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

成人基本教育教材習作5
成人基本教育教材習作6 成人基本教育教材習作7

成人基本教育教材習作8

រៀនសំណេរ ប្រាំ/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំមួយ/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំពីរ/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំបី/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំមួយ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំពីរ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ ប្រាំបី/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាចិន

成人基本教育教材習作9
成人基本教育教材習作10 成人基本教育教材習作11 成人基本教育教材習作12

រៀនសំណេរ ប្រាំបួន/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ដប់/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ដប់មួយ/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ដប់ពីរ/កម្រិតទាប

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ប្រាំបួន/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ដប់/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ដប់មួយ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

រៀនសំណេរ ដប់ពីរ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

成人基本教育教材習作13
成人基本教育教材習作14 成人基本教育教材習作15 成人基本教育教材習作16

រៀនសំណេរ ដប់បី/កម្រិតទាប

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់បួន/កម្រិតទាប

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់ប្រាំ/កម្រិតទាប

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់ប្រាំមួយ/កម្រិតទាប

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់បី/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់បួន/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់ប្រាំ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់ប្រាំមួយ/កម្រិតខ្ពស់

ផ្នែកគណិតវិទ្យា