ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

រៀនសំណេរ

    រៀនសំណេរ ១           ផ្នែកភាសាចិន         ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ2         ផ្នែកភាសាចិន
        ផ្នែកភាសាចិន

រៀនសំណេរ បី

            ផ្នែកភាសាចិន
 

           ផ្នែកភាសាចិន
 


រៀនសំណេរ បួន

        ផ្នែកភាសាចិន
 

         ផ្នែកភាសាចិន
 

រៀនសំណេរ ប្រាំ       ផ្នែកភាសាចិន       ផ្នែកភាសាចិនរៀនសំណេរ ប្រាំមួយ          ផ្នែកភាសាចិន          ផ្នែកភាសាចិនរៀនសំណេរ ប្រាំពីរ           ផ្នែកភាសាចិន          ផ្នែកភាសាចិន
 

រៀនសំណេរ ប្រាំបី
 

          ផ្នែកភាសាចិន
 

          ផ្នែកភាសាចិន


រៀនសំណេរ ប្រាំបួន    

     ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស      ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

 រៀនសំណេរ ដប់             ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស           ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស
រៀនសំណេរ ដប់មួយ                 ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស           ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

 រៀនសំណេរ ដប់ពីរ

 

         ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

        ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស
រៀនសំណេរ ដប់បី        ផ្នែកគណិតវិទ្យា        ផ្នែកគណិតវិទ្យារៀនសំណេរ ដប់បួន             ផ្នែកគណិតវិទ្យា              ផ្នែកគណិតវិទ្យា

成人基本教育教材習作15            ផ្នែកគណិតវិទ្យា            ផ្នែកគណិតវិទ្យា


成人基本教育教材習作16
រៀនសំណេរ ដប់ប្រាំមួយ/កម្រិតទាប
ផ្នែកគណិតវិទ្យា

រៀនសំណេរ ដប់ប្រាំមួយ/កម្រិតខ្ពស់
ផ្នែកគណិតវិទ្យា