ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់លើសេវាកម្មច្បាប់

លេខាធិការដ្ឋានសាលាក្រុងតៃប៉េបានរៀបចំកនែ្លងនៅជាន់ទី១អគារធើ្វការសាលាក្រុងតៃប៉េ នៅទិសខាងកើតមានក្រុមសេវាកម្មពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់សំរាប់អាណិកជនថ្មីហើយផ្តល់សំណើនិងវិធានការអំពីបញ្ហាច្បាប់ដែលជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថៃ្ងខ្លឹមសារមានដូចខាងក្រោមៈ

ពេលវាលាសេវាកម្មៈចាប់ពីថៃ្ងច័ន្ទដល់ថៃ្ងសុក្រ
 ពេលព្រឹកពីវេលាម៉ោង០៩០០ដល់វេលាម៉ោង ១២០០ហើយនៅវេលាម៉ោង០៨និង៣០នាទីចាប់ផ្តើមចុះឈោ្មះ
 ពេលល្ងាចពីវេលាម៉ោង១៤០០ដល់វេលាម៉ោង១៧០០ហើយនៅវេលាម៉ោង១២និង ៣០នាទីចាប់ផ្តើមចុះឈោ្មះ

〔ទីកនែ្លងសេវាកម្ម〕:
 ទីកនែ្លងទិសខាងកើតជាន់ទី១អគារធើ្វការលេខទី១ផ្លូវសាលាក្រុងតៃប៉េ ក្រុងតៃប៉េ។ទីកនែ្លងពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់លើសេវាកម្មច្បាប់ក្រុមបំរើអ្នកក្រុងលេខាធិការដ្ឋានសាលាក្រុងតៃប៉េ

〔របៀបសេវាកម្ម〕:
 ចុះឈោ្មះនៅនឹងកនែ្លងឬតាមរយៈទូរស័ព្ទរបៀបសំខាន់ៗយកការ និយាយទល់មុខ ប៉ុនែ្តមិនអាចសរសេរពាក្យបណ្តឹងទេ។

〔ទូរស័ព្ទសេវាកម្មលេខ〕:
 ១៩៩៩ត៦១៦៨ (០២)២៧២៥៦១៦៨
https://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=29321&ctNode=27961