ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

លេខាធិការដ្ឋានសាលាក្រុងតៃប៉េបានរៀបចំកនែ្លងនៅជាន់ទី១អគារធើ្វការសាលាក្រុងតៃប៉េ នៅទិសខាងកើតមានក្រុមសេវាកម្មពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់សំរាប់អាណិកជនថ្មីហើយផ្តល់សំណើនិងវិធានការអំពីបញ្ហាច្បាប់ដែលជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថៃ្ងខ្លឹមសារមានដូចខាងក្រោមៈ


ពេលវាលាសេវាកម្មៈចាប់ពីថៃ្ងច័ន្ទដល់ថៃ្ងសុក្រ
  ពេលព្រឹកពីវេលាម៉ោង០៩០០ដល់វេលាម៉ោង ១២០០ហើយនៅវេលាម៉ោង០៨និង៣០នាទីចាប់ផ្តើមចុះឈោ្មះ
  ពេលល្ងាចពីវេលាម៉ោង១៤០០ដល់វេលាម៉ោង១៧០០ហើយនៅវេលាម៉ោង១២និង ៣០នាទីចាប់ផ្តើមចុះឈោ្មះ
 
〔ទីកនែ្លងសេវាកម្ម〕:
  ទូរបញ្ជរបំរើសេវាកម្មទីប្រឹក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃលេខាធិការដ្ឋានសង្កាត់តៃប៉ិនៅអគារសាលាក្រុង អាសដ្ឋានលេខ 1 ជាន់ទី១ ផ្លូវសាលាក្រុង ទីក្រុងតៃប៉ិ
 
〔របៀបសេវាកម្ម〕:
  ចុះឈោ្មះនៅនឹងកនែ្លងឬតាមរយៈទូរស័ព្ទរបៀបសំខាន់ៗយកការ និយាយទល់មុខ ប៉ុនែ្តមិនអាចសរសេរពាក្យបណ្តឹងទេ។
 
〔ទូរស័ព្ទសេវាកម្មលេខ〕:
  ១៩៩៩ត៦១៦៨ (០២)២៧២៥៦១៦៨
https://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=29321&ctNode=27961