ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍អំពីសិល្បៈពហុវប្បធម៌និងស្មើភាពនៅក្នុងសិទ្វិវប្បធម៌និងលើក ទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារសិល្បៈនិងក្រុមអ្នកដែលរៀបចំនិងប្រឌិតនិងសំដែងក្នុងវិស័យ សិល្បៈនិងក្រុមអ្នកដែលរៀបចំនិងប្រឌិតនិងសំដែងក្នុងវិស័យសិល្បៈជាដើម អ្នករួមចំណែកនៅក្នុងការប្រឌិតនៅវិស័យសិល្បៈនិងសកម្មភាពសិល្បៈពាក់ព័ន្ធ ក៏អាចស្នើសុំជំនួយពាក់ព័ន្ធយោងតាមការកំណត់ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តនិងជំនួយខាងសិល្បៈក្រុង តៃប៉េ។

ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិស្នើសុំពាក់ព័ន្ធ បែបបទនិងប្រភេទស្នើសុំនិងប្រាក់ជំនួយ របៀប ស្នើសុំនិងដំណើរការស្នើសុំជាដើម សូមមើលនិងទស្សនាវែបសាយ មន្ទីរវប្បធម៌សាលា ក្រុងតៃប៉េ
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនៃអង្គភាពពាក់ព័ន្ធៈ1999#3601