ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការស្នើសុំអំពីការបាត់បង់សញ្ជាតិដើម

នៅពេលអាណិកជនថ្មីទទួលប័ណ្ណស្នាក់នៅរបស់អាណិកជន មុនពេលស្នើសុំចូលសញ្ជាតិតំបន់កោះតៃវ៉ានត្រូវស្នើសុំអំពីការបាត់បង់សញ្ជាតិដើមពីរដ្ឋាភិបាលដើមឬស្ថានទូតប្រចាំនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន ឬអង្គការពាក់ព័ន្ធដែលប្រគល់សិទ្ធិអោយ។ដោយសារតែប្រទេសនិមួយៗមានការកំណត់ខុសគ្នា ស្នើសុំពិគ្រោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើមឬស្ថានទូតប្រចាំនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន ឬអង្គការពាក់ព័ន្ធដែលប្រគល់សិទ្ធិអោយ។。

〔កំណត់សំគាល់ច〕:ពោំឯះកសារបញ្ជាក់ជាភាសាបរទេសត្រូវបកប្រែទៅជាភាសាចិន។បើឯកសារត្រូវធ្វើដោយ ស្ថានទូតប្រចាំនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន ឬអង្គការពាក់ព័ន្ធដែលប្រគល់សិទ្ធិអោយត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងការបរទេស។ឯកសារត្រូវធ្វើនៅបរទេសត្រូវពិនិត្យដោយក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតតំបន់កោះតៃវ៉ានប្រចាំប្រទេសដើម។បើស្នើសុំទៅស្ថានទូតប្រចាំតំបន់កោះតៃវ៉ាន ត្រូវជូនក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈក្រសួងការបរទេសដើម្បីត្រួតពិនិត្យ។ឯកសារជាភាសាចិនក្រៅពីការត្រួតពិនិត្យដោយស្ថានទូតប្រចាំតំបន់កោះតៃវ៉ាននៅមានការត្រួតពិនិត្យពីបុគ្គលិកនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន។。