ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺជាស្នាដៃរបស់និស្សិតនៃវគ្គសិក្សាសិល្បៈអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយការិយាល័យសង្កាត់ ស៊ីងអ៊ីក ហើយនិស្សិតដឹកនាំដោយលោក លាវ វួយហ័រ ដែលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីផងដែរ ។ សង្កេតមើលស្ថាបត្យកម្ម មនុស្សធម៌ និងបរិស្ថានវិទ្យារបស់តៃប៉ិតាមទស្សនៈរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ហើយរួមបញ្ចូលគ្នានូវការគូសវាស ការគូរគំនូរខ្យល់ ការគូរខ្មៅដៃពណ៌ និងជំនាញច្នៃប្រឌិតផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលនៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សា និងរីកចម្រើននៅទីនេះ។ 
ទីកន្លែង៖ សមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតាំងទីលំនៅតូចអន្តរជាតិ (ថ្នាក់រៀន 201)
ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១  (110 )