ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ព័ត៌មានអំពីស្វែងរកការងារ
មានតែលោកអ្នកមានប័ណ្ណស្នាក់នៅ នៅពេលស្នាក់នៅក្រុងតៃប៉េក៏មានសិទ្ធិរកការងារធ្វើ អាចធ្វើការតាមច្បាប់ មិនបាច់ស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតិការងារម្តងទៀត យើងនឹងជួយស្វែងរកការងារដោយមិនបង់ប្រាក់!
បើលោកអ្នកមានបំណងស្វែងរកការងារហើយមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារ លោកអ្នកអាចទៅដល់ស្ថានីយសេវាកម្មស្វែងរកការងារជិតខាងផ្ទះឬទំនាក់ទំនងតាមវិធីដូចខាងក្រោមៈ

ចាត់ចែងការចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារៈបំពេញតារាងចុះឈ្មោះស្វែងរក ការងារ ថតចម្លងច្បាប់ប័ណ្ណស្នាក់នៅ(ច្បាប់ខាងមុខនិងច្បាប់ខាងខ្នង)។

1.១.តេទូរស័ព្ទសេវាកម្មលេខ2308-5231 កូនទូរស័ព្ទលេខៈ703អ្នកផ្គូផ្គងសញ្ជាតិបរទេស កូនទូរស័ព្ទលេខៈ727 អ្នកផ្គូផ្គងដីគោកចិន)មានមនុស្សពិសេសជួយបំពេញព័ត៌មានស្វែងរកការងារនិងឆែកមើល។
២.បណ្តាញសេវាកម្មស្វែងរកការងារធនាគារ រឹនលី ក្រុងតៃប៉េ(www.okwork.taipei),ព័ត៌មានលំអិតសូមឆែកមើលតាមបណ្តាញ សេវាកម្មស្វែងរកការងារធនាគារ រឹនលី ក្រុងតៃប៉េ។
៣.ផ្នែកសេវាកម្មស្វែងរកការងារនិងគ្រប់ទីកន្លែងសេវាកម្មស្វែងរកការងារ។

សេវាកម្មស្វែងរកការងារ
1.១.សេវាកម្មរកការងារ
នៅទីនេះយើងមានអ្នកណែនាំខាងការស្វែងរកការងារហើយផ្តល់សេវាកម្មស្វែងរកការងារដោយឥតបង់ប្រាក់ ផ្តល់សេវាកម្មដូចជាការពិគ្រោះអំពីការស្វែងរកការងារ ការស្នីសុំស្វែងរកការងារនិងប្រលងប្រទល់មុខជាដើម។

២.ការពិគ្រោះនិងការណែនាំអំពីបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីមុខវិជ្ជាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងសេវាកម្មពិគ្រោះហើយណែនាំខាងមុខវិជ្ជាហើយជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់ចំនួនដល់ការហ្វឹកហ្វឺន ធ្វើអោយលោកអ្នកមានបិនប្រសប់ជំនាញណាមួយ។

៣.វគ្គជំរុញស្វែងរកការងារ
ជួយលោកអ្នកស្វែងយល់អំពីច្បាប់និងបទបញ្ញតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិពលកម្មនិងការងារនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានហើយផ្តល់សភាពការណ៍ស្វែងរកការងារនិងមធ្យោបាយស្វែងរកការងារនិងប្រលងប្រទល់មុខជាដើម ដើម្បីបង្កើនការត្រៀមមុនធ្វើការនិងវិធីស្វែងរកការងារធ្វើអោយលោកអ្នកក្តាប់និន្នាការទីផ្សារស្វែងរកការងារ។

៤.ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអំពីការងារជាបណ្តោះអាសន្ន
ក្រោយលោកអ្នកចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារហើយក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃតាមធម្មតាផ្តល់ឱកាសការងារលើស២លើកបើនៅតែមិនរកការងារសមរម្យត្រូវវាយតម្លៃដោយផ្នែកសេវាកម្មមន្ទីរពលកម្មបានយល់ឃើញថាអត់មានឱកាសការងារសមរម្យក៏អាចស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភអំពីការងារជាបណ្តោះអាសន្នប្រាក់ឧបត្ថម្ភអំពីការងារជាបណ្តោះអាសន្ននេះគិតតាមម៉ោង មួយថ្ងៃ៨ម៉ោងមួយខែបើក១៧៦ម៉ោងយ៉ាងយូរ៦ខែជាកំហិត។

៥.គំរោងផ្តល់ឱកាសស្វែងរកការងារច្រើនបែបយ៉ាង
លោកអ្នកចុះឈ្មោះនិងចូលរួមគំរោងផ្តល់ឱកាសស្វែងរកការងារច្រើន បែបយ៉ាងដូចជាប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ច បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមគំរោង ប្រភេទសង្គមកិច្ចត្រូវអនុវត្តលក្ខខ័ណ្ឌដែលមានអាយុលើស៤៥ឆ្នាំ។គំរោងនេះ គិតតាមម៉ោងមួយថ្ងៃ៨ម៉ោងមួយខែបើក១៧៦ម៉ោងមានរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៦ខែជាកំហិត។

៦.អាចទទួលសោហ៊ុយធានារ៉ាប់រងតាមច្បាប់ធានារ៉ាប់រង
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ខែឧសភាឆ្នាំ២០០៩អនុវត្តច្បាប់ធានារ៉ាប់រងវិសោធកម្ម ដូច្នេះឥឡូវនេះពលកម្មដែលជាអាណិកជនថ្មីស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ធានារ៉ាបរងអាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាត់បង់ការងារ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងស្វែងរកការងារ មុនពេលកំណត់ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈការជួយឧបត្ថម្ភ ថែរក្សាសុខភាពជាដើម។

 ៦-១បន្ថែមបេក្ខភាពជួយឧបត្ថម្ភ
  អ្នកផ្គូផ្គងដែលមានអាយុ១៥ឆ្នាំឡើងនិងអាយុ៦៥ឆ្នាំក្រោមហើយរៀបការ ជាមួយនឹងប្រជាជាននៅតំបន់កោះតៃវ៉ាននិងមានសញ្ជាតិនៅតំបន់កោះ តៃវ៉ាននិងអ្នកធ្វើការនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានមកពីបរទេស ដីគោកចិន តំបន់ ស្វ័យតហុងកុងនិងម៉ាកាវដែលទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅតាមច្បាប់

 ៦-២ ជួយឧបត្ថម្ភនៅពេលបាត់បង់ការងារ
    (១)អ្នកបាត់បង់ការងារដែលមានសញ្ជាតិនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាននិង អាណិកជនថ្មីដែលមានការងារនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានត្រូវផ្តល់សោហ៊ុយធានារ៉ាប់រង។
  (២)លាចាកចេញពីការងារដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត
  (៣)ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំដើមចាប់ពីថ្ងៃលាចាកចេញពីការងារហើយចាត់ចែងសន្យាធានារ៉ាប់រង រយៈពេលធានារ៉ាប់រងមានលើស១ឆ្នាំ។
  (៣-១)សោហ៊ុយធានារ៉ាប់រងត្រូវបើកសោហ៊ុយនៃ៦០ភាគរយជាមធ្យមមុនពេល៦ខែដើមដែលលាចាកចេញពីការងារបើកសោហ៊ុយធានារ៉ាប់រងយ៉ាងយូរ៦ខែ។ប៉ុន្តែបើអ្នកស្នើសុំដែលមានអាយុ៤៥ឆ្នាំឡើងឬអ្នកស្នើសុំវិកលដែលបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច បើកសោហ៊ុយធានារ៉ាប់រងយ៉ាងយូរ៩ខែ។
  v

 ៦-៣.ថែទាំទារករក្សាមុខតំណែងឈប់បើកប្រាក់ខែ
  ការធានារ៉ាប់រងរយៈពេលគ្រប់១ឆ្នាំ មុនពេលដែលបុត្រាបុត្រី មានអាយុ៣ឆ្នាំ។ ក្នុងរយៈពេល៦ខែដើម ចាប់ពីខែស្នើសុំអោយសោហ៊ុយធានា រ៉ាប់រងនៃ៦០ភាគរយជាមធ្យម។