ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការពារទប់ទល់និងថែទាំកុមារ

1. ដំណាក់ផ្តល់រូបត្ថម្ភ និង កម្មវិធីសេវាកម្មការពារ ថែរក្សាសុខភាពកុមារពី អាយុ០-៧ឆ្នាំ?
A:
1 កម្មវិធីសេវាកម្មចែកជា២ធំៈ:
◎ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព ការសាក់សួរពីប្រវត្តិជំងឺបុគ្គល និងគ្រួសារ, ការត្រួតពិនិត្យលើ ការស្តាប់, ភ្នែក, មាត់, និងការវាយតំលៃការលូត លាស់-ល-។
◎ការអប់រំបង្រៀន ការបំបៅដោះម្តាយ ការត្រួតពិនិត្យជំងឺតំនពូជ ការផ្តល់អាហារ ការលូតលាស់របស់ទារក ការថែរក្សាសុខភាពមាត់ និងភ្នែក ការការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។
២. ដំណាក់ផ្តល់រូបត្ថម្ភសរុប៧លើក រួមមាន ៖កើតបាន០-២ខែ, កើតបាន២-៤ខែ, កើតបាន៤-១០ខែ, កើតបាន១០-១៨ខែ, ពី១,៥-២ឆ្នាំ, ពី២-៣ឆ្នាំ និង ពី៣-៧ឆ្នាំ។

2.តើសេវាកម្មការពារថែរក្សាសុខភាពកុមារមាននៅទីណា?
A:អង្កការការពារថែរក្សាសុខភាព សរុប៣០៩កន្លែង,អាចធ្វើសាក់សួរនិងស្នើរសុំ តាមបណ្តាញ់ការិយាល័យធានារាបរងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរឺតាមមណ្ឌលសុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាតិ, រឺសាក់សួរពត៏មានសេវាកម្ម តាមអង្កការការពារនិងថែរក្សាសុខភាព ។

3. នៅពេលទៅសេវាកម្មការពារថែរក្សាសុខភាពកុមារ តើត្រូវភ្នាប់ទៅនៅ លិខិតអ្វីខ្លះ ?
A:ត្រូវចងចាំភ្នាប់ជាមួយនូវសៀវភៅសុខភាពកុមារ និង កាតថែរក្សាសុខភាព IC អាណាព្យាបាលទទួលខុសត្រូវ យកលេខ និង បង់ថវិកា។

4.តើសៀវភៅសុខភាពអាចជួយអកអ្វីខះ?
A:
១.កំណត់ពេលវេលាការថែរក្សាការពារសុខភាពកុមារ និងកម្មវិធីត្រូតពិនិត្យការចាក់ ថ្នាំបង្ការ។ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានលើកំពស់ការត្រូតពិនិតការថែរក្សាការពារសុខភាព និង កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការឱ្យកុមារតាមអាយុដោយមិនគិតថ្លៃ ដូចជាក្នុងសៀភៅសុខភាព មានតារាងកត់ត្រាកម្មវិធីផ្តល់រូបត្ថម្ភ, ការថែរក្សាការពារសុខភាពកុមារ និង តារាងកត់ត្រាកម្មវិធីចាក់ ថ្នាំបង្ការ។
(2)២. សញានៃការត្រួតពិនិត្យការលូតលាស់នៃជំងឺតំណពូជ(នៅក្នុងសៀវភៅសុខភាពមានកំណត់ត្រាអំពីអាណាព្យាបាល និង កំណត់ត្រាការត្រួតពិនិត្យសុខភាព)-ទាក់ទង់នឹងកំណត់ត្រាអំពីអាណាព្យាបាល គឺឪពុកម្តាយសរសេរទាក់ទង់ការធ្វើតេស ស្ថានភាពសុខភាពរបស់កុមារ, ហើយកត់ត្រារាល់សំណួរគ្រូពេទ្យសួរ ដើម្បីទុកជា សារយោងពេលត្រួតពិនិត្យ។
ទាក់ទង់នឹងកំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យសុខភាព គឺគ្រួពេទ្យសរសេរពី ស្ថានភាពសុខភាព និង ការណែនាំ។
ក្រាភិចលូតលាស់របស់កុមារ ដោយប្រើប្រាស់ក្រាភិចប្រភេទថ្មីដើម្បីកំណត់ វិនិច្ឆ័យ(សៀវភៅសុខភាពកុមារទំពរទី៦៧)។ តាមរយៈទិន្នន័យសញ្ញា នៃភេទ អាយុគ្រប់ខែ, ស្របនឹងកំពស់, ដងខ្លួន, ទំងន,់ ទំហំក្បាល, (សរុបមានសញ្ញាលូតលាស់៣ប្រភេទ)។ ជាធម្មតា ក្របខណ្ឌ័លូតលាស់ទូទៅរបស់ កុមារលើក្រាភិចភាគរយ គឺ នៅចន្លោះ ទី៩៧ នឹង ទី៣។
៤. ការអប់រំណែនាំពីអនាម័យកុមារ ៖ ការបំបៅរបស់ម្តាយ, រយៈពេលផ្តល់អាហារទ្រទ្រងឱ្យកុមារ ការផ្គត់ផ្គង់មុនកំណើត-ល-។
5.Q:如何知道孩童的發展是否較慢? ៥.តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអាចដឹងថា ការលូតលាស់របស់កូនយឺត?
A:
(១)កត់ត្រាកំពស់ ទម្ងន់និងទំហំក្បាលរបស់កូនតាមពេលកំណត់ អាចវិនិច្ឆ័យតាម គំនូរលូត់លាស់របស់កុមារថ្មីៗបំផុតដែលផ្តល់ដោយមន្ទីរសុខាភិបាលជាតិ(ចំពោះគំនូរលូតលាស់នេះអាចដោនឡូត៍ពីវែបសាយមន្ទីរសុខាភិបាលជាតិឬអាចទទួលយកបាននៅមន្ទីរពេទ្យនិមួយៗ)។
(២) សងេ្កតមើលសភាពការណ៍ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កុមារៈធម្មតាសងេ្កតមើលដោយបុគ្គលិកសាលាកុមារនិងឪពុកម្តាយរបស់គាត់ បើរកឃើញសភាពការណ៍ទម្វើរបស់ខ្លួនខុសពីគេនៅវិស័យកាយវិការ វិញ្ញាណ សមត្ថភាពសែ្វងយល់ចំណេះដឹង អារម្មណ៍និងស៊ាំនឹងបរិវេណជាដើម ត្រូវរកឯកទេសឲ្យត្រួតពិនិត្យនៅដំណាក់កាលដំបូង។
(៣)

សេវាកម្មទទួលការពារនិងថែទាំសុខភាពកុមារតាមពេលដែលកំណត់៖ ធ្វើការពិនិត្យសរុបចំនួន៧លើក សម្រាប់កុមារដែលមិនទាន់គ្រប់៧ឆ្នាំ តាមអាយុរបស់ពួកគេ ដោយមានការពិនិត្យនិងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពលូតលាស់របស់កុមារដោយបុគ្គលិកជំនាញសុខាភិបាល។ ចំពោះអាណាព្យាបាលរបស់កុមារក៏អាចចូលទៅកាន់វែបសាយរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ​/សេវាកម្មសំខាន់ៗ​/ធ្វើការបំពេញ(តារាងពិនិត្យការលូតលាស់របស់កុមារក្រុងតៃប៉ិ)។អាយុរបស់កុមារដែលមាននៅក្នុងតារាងពិនិត្យមានសរុបចំនួន១៣ប្រភេទ៖ ៤ខែ ៦ខែ ៩ខែ ១ខួប ១ខួប៣ខែ ១ខួប៦ខែ ២ខួប ២ខួប៦ខែ ៣ខួប ៣ខួបកន្លះ ៤ខួប ៥ឆ្នាំ ៦ឆ្នាំ។ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់(វែបសាយសំណួរចម្លើយតាមរូបនៃការលូតលាស់របស់កុមារក្រុងតៃប៉ិ)

(មកដល់សព្វថ្ងៃមានផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់កុមារ ៦ខែ ១២ខែ ១៨ខែនិង៣០ខែ)ជួយពិនិត្យកុមារ។。
(៤)បើកូនរបស់លោកអ្នកត្រូវពិនិត្យឲ្យបានឃើញថា មានជម្ងឺដែលមានពីកំណើត (ដូចជាមានជម្ងឺក្រពេញទីរ៉ូអីដតិចៗដែលមានពីកំណើត ជម្ងឺgalactosemia ជម្ងឺPhenylketonuria ជាដើម)ឬមានបញ្ហាសុខភាព(ដូចជាប្រសូតមិនគ្រប់ខែ នៅពេលប្រសូត ទម្ងន់តិចៗ ជម្ងឺដែលមានពីកំណើត នៅអំឡុងមានផ្ទៃពោះម្តាយឆ្លងមេរោគ នៅដំណើរការប្រសូតទារកត្រូវថប់ដង្ហើម និងមានបញ្ហាខាងខួរក្បាលជាដើម)ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសភាពការណ៍លូតលាស់របស់កូននិងត្រួតពិនិត្យតាមពេលកំណត់។