ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
មានសេវាកម្មនៅចំហៀង
ប្រសិនបើជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកឬញាតិមិត្តបងប្អូន (ដូចជាការពាក់ស្រោមជើង និងការបរិភោគ និងងូតទឹក ហើយនិងដើរលើដី។ ល។ ) ប្រសិនជាអ្នកត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃជួយ សូមតេទូរស័ព្ទទៅខ្សែសេវាលេខ1966 មុន 5 នាទីដំបូងនៃការហៅទូរស័ព្ទមកគឺឥតគិតថ្លៃឡើយ។
១. ចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ:
  1. មនុស្សចាស់ជរាដែលមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅ។
  2. ជនពិការជនជាតិដើមមានអាយុលើសពី 55 ឆ្នាំឡើងទៅ។
  3. អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរាំរ៉ែលើសពី 50 ឆ្នាំឡើងទៅ។
  4. ជនពិការនិងពិការភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត។
  5. ការរស់នៅតែម្នាក់ឯងឬមនុស្សចាស់ជរាទន់ខ្សោយ។

២. ដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំ៖
(១) អ្នកមានវិធី ៣ យ៉ាងក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ៖
  1. ទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការថែទាំរយៈពេលវែងរបស់មណ្ឌល (អាស័យដ្ឋានលេខ 233 ផ្លូវជីងចូវ សង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ)
  2. តេទៅខ្សែសេវាកម្មលេខ1966
  3. ការរៀបចំការចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៃសេវាបញ្ជូនអ្នកជម្ងឺ
(២) អ្នកមើលថែត្រូវទៅពិគ្រោះជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីគិតវិចារ
(៣) ពិភាក្សាអំពីការថែទាំជាមួយគ្នា
(៤) ទទួលបានសេវាកម្មមើលថែយូរអង្វែង
៣. នាយកដ្ឋានវៃហ្វូទីតំបន់ថតរូប:https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html