ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមុនពេលចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានក្រោយពេលទទួលបានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ

ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាជនទាំងអស់អោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹងពីឯកសារនិងពត៍មានផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានក្រោយពេលទទួលបានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ សាលាខ័ណ្ឌប៉ីថូវនៃក្រុងយើង បានរៀបចំជាពិសេសនូវ「កាតណែនាំពីកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមុនពេលចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានក្រោយពេលទទួលបានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ」ដោយបង្កើតតារាងដើម្បីងាយស្រួលបែងចែកពីដំណើការកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមុនពេលចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានក្រោយពេលទទួលបានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិ ហើយបានបញ្ជាក់បន្ថែមនូវការិល័យដែលត្រូវធ្វើនិងពត៍មានដែលទាក់ទងដោយបែងចែកតាមពណ៌ ដូច្នេះអាចរំលឹកដល់ប្រជាជនទាំងឡាយត្រូវតែទៅធ្វើទិដ្ឋាការស្នាក់នៅតៃវ៉ាន់ ប័ណ្ណស្នាក់នៅ និងឯកសារផ្សេងៗទៀត។លើសពីនេះទៅទៀតកាតនេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូដQRដែលងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់។សូមស្វាគមន៍ប្រជាជនទាំងអស់ទាញយកមកប្រើប្រាស់អោយបាយគ្រប់ៗគ្នា។