ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
អ្នកស្នើសុំខ្លួ:នឯង។。

លក្ខខ័ណ្ឌស្នើសុំចុ:
បះញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានជាលើកដំបូងរួចក៏អាចស្នើសុំទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមការកំណត់។。

លិខិតសំគាល់ខ្លួន:
សៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋាន ការត្រារបស់សាមីខ្លួននិងរូបថតពណ៌នៅក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ រូបថតមានទំហំតាមរូបមន្តលិខិតសំគាល់ខ្លួន ទិដ្ឋភាពក្រោយពណ៌សចំនួន១សន្លឹក ត្រូវបង់លុយប្រាក់កោះតៃវ៉ាន ៥០យាន់គត់។。