ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
១,ទីកន្លែងចាត់ការប្រលងជាប់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងរថយន្តនៅក្រុងតៃប៉េ
ជិះឡានសាធារណៈលេខ២៨៨
ស្ថានីយចតឡានៈស្ថានីយគ្រប់គ្រងស៊ីលីន
 
map

ស្ថានីយគ្រប់គ្រងក្រុងតៃប៉េ
អាស័យដ្ឋានៈផ្ទះលេខ៨០កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវជេងដឺខ័ណ្ឌស៊ីលីនក្រុងតៃប៉េ
ទូរស័ព្ទលេខៈ(០២)២៧៦៣០១៥៥តលេខ៧១៨ឬ៧១៩
ការណែនាំលើផ្លូវៈជិះរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនពីស្ថានីយក្រុងតៃប៉េ

(១)ទៅដល់ស្ថានីយរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនស៊ីលីន ចុះរថភ្លើងហើយជិះឡានក្រុងលេខ២៥៥ ឬ ៦២០ទៅស្ថានីយគ្រប់គ្រងយានយន្ត ស៊ីលីន មានផ្លាកសញ្ញាសំគាល់
(២)ទៅដល់ស្ថានីយរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនស៊ីផែ ចុះរថភ្លើងហើយជិះឡានក្រុងលេខ២៨៨(ទិសដៅវិថីវ៉ូស៊ីន)ទៅដល់ស្ថានីយគ្រប់គ្រងយានយន្ត ស៊ីលីន (មានផ្លាកសញ្ញាសំគាល់)។

២.ពេលវេលាចុះឈ្មោះនៃការស្នើសុំការប្រលងជាប់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងរថយន្ត

ប្រភេទ

ពេលវេលាចុះឈ្មោះ

កំណត់សំគាល់ឡាន

យានយន្តធុនស្រាល
(វិញ្ញាសារសរសេរ)

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
ពេលព្រឹកវេលាម៉ោង០៩០០ដល់១៣០០
(នៅវេលាម៉ោង១២២០ឈប់ការទទួលការស្នើសុំ)
ពេលរសៀលពីវេលាម៉ោង១៣៣០ដល់ម៉ោង១៧៣០
(នៅវេលាម៉ោង១៦៥០ឈប់ការទទួលការស្នើសុំ)

 

យានយន្តធុនធ្ងន់

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
ពេលព្រឹកវេលាម៉ោង០៩០០ដល់១៣០០ (នៅវេលាម៉ោង១២២០ឈប់ការទទួលការស្នើសុំ)
ពេលរសៀលពីវេលាម៉ោង១៣៣០ដល់ម៉ោង១៧៣០
(នៅវេលាម៉ោង១៦៥០ឈប់ការទទួលការស្នើសុំ)
〔កំណត់សំគាល់〕:
១.រសៀលថ្ងៃពុតនឹងរៀបចំមុខវិជ្ជាស្តីពីការ បើកបរយានយន្តដោយសុវត្ថិភាព ឈប់ការ ប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរយានយន្តលើផ្លូវ។
២.បើអ្នកចង់ធ្វើការប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរយានយន្តលើផ្លូវ
ត្រូវបំពេញបែបបទមុនម៉ោង១២និង២០នាទី។

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
ពេលព្រឹកវេលាម៉ោង០៩០០ដល់០៩៣០
ពេលរសៀលពីវេលាម៉ោង១៣៣០ដល់ម៉ោង១៤០០
បើកចំហចំពោះទីកន្លែង ប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរ យានយន្តលើផ្លូវប៉ុន្តែត្រូវ ផ្តល់យានយន្តធុនធ្ងន់និង មួកសុវត្ថិភាពនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយខ្លួនឯង។
〔កំណត់សំគាល់〕:

  1. ១.រសៀលថ្ងៃពុតនឹងរៀបចំមុខវិជ្ជាស្តីពីការបើកបរយានយន្តដោយសុវត្ថិភាព
    ឈប់ការប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរយានយន្តលើផ្លូវ។

 

  •  

 

ឡានធុនតូច

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ
ពេលព្រឹកវេលាម៉ោង០៩០០ដល់១៣០០ (នៅវេលាម៉ោង១២២០ឈប់ការទទួលការស្នើសុំ)
ពេលរសៀលពីវេលាម៉ោង១៣៣០ដល់ម៉ោង១៧៣០
(នៅវេលាម៉ោង១៦៥០ឈប់ការទទួលការស្នើសុំ)
〔កំណត់សំគាល់〕:
១.ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអត់មានប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរយានយន្តលើផ្លូវ។
២.រសៀលថ្ងៃពុតនឹងរៀបចំមុខវិជ្ជាស្តីពីការ បើកបរយានយន្តដោយសុវត្ថិភាព ឈប់ការ
ប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរយានយន្តលើផ្លូវ។
៣.បើអ្នកចង់ធ្វើការប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរ យានយន្តលើផ្លូវ
ត្រូវបំពេញបែបបទមុនម៉ោង១២និង២០នាទី។

ពេលព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងប្រលងវិញ្ញាសារបើកបរ
យានយន្តលើផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះ


ការប្រលងជាប់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងរថយន្តតាមបណ្តាញជាច្រើនភាសា
១.បណ្ណាល័យវិញ្ញាសាសរសេរ អាចទៅទស្សនាទំព័រដើមវែបសាយត៍ (https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-4574-4545-a6fe-987df50ee75f)  យានយន្តខ័ណ្ឌនិងក្រុងតៃប៉េទីកន្លែងពិស្តារគឺជាទំព័រដើមបន្ទាប់មក បំរើប្រជាជន ហើយបន្ទាប់មក ដោនឡូត៍វិញ្ញាសារប្រលងជាប់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងរថយន្តជាភាសាចិន ភាសាជ៉បុន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាវៀតណាម ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ា ភាសាថៃ ភាសាភូមានិងភាសាខ្មែរទាំង៨ភាសាដើម្បីធ្វើការលំហាត់។
២.ប្រលង តាមបណ្តាញ លោកអ្នកអាចទៅទំព័រ ទស្សនាទំព័រដើមវែបសាយត៍ស្ថានីយ គ្រប់គ្រងយានយន្តខ័ណ្ឌនិងក្រុងតៃប៉េ ទីកន្លែងពិស្តារគឺជាទំព័រដើម បន្ទាប់មក បំរើប្រជាជន ហើយបន្ទាប់មក ដោនឡូត៍វិញ្ញាសារប្រលងជាប់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងរថយន្តជាភាសាចិន ភាសាជ៉បុន ភាសាអង់គ្លេស ភាសាវៀតណាម ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ា ភាសាថៃ ភាសាភូមានិងភាសាខ្មែរទាំង៨ភាសាដើម្បីធ្វើការប្រលង។(https://www.mvdis.gov.tw/m3-simulator-drv/choose_char_voice.zul)
៣.នៅជិតខាងទីកន្លែងសេវាកម្មនៃស្ថានីយគ្រប់គ្រងយានយន្តខ័ណ្ឌស៊ីលីនផ្តល់ ម៉ាស៊ីនស៊ី វិញ្ញាសាសរសេរសំរាប់ធ្វើការលំហាត់និងស្វែងយល់អំពីការបញ្ជា ម៉ាស៊ីន។