ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេវាកម្មប្រឹក្សារបស់សាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ផ្តល់ជូនសេវាប្រឹក្សាមានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដល់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីដូចជាពត៍មានទាក់ទងនឹង ទិដ្ឋាការស្នាក់ទៅ ការចូលសញ្ជាតិ ធានារ៉ាប់រងសុខភាព  ការអប់រំកូនៗនិងអាណាព្យបាល សេវាកម្មមើលថែទាំអប់រំកុមារ ជំនួយនិងសេវាសង្គមកិច្ចជាដើម។ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលគ្មានឧបសគ្គភាសា ដូច្នេះក្រៅពីមានកាសែតទស្សនាវដ្តីជា ភាសាចិចិន វៀតណាម ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី យើងបានរៀបចំអ្នកបកប្រែច្រើនភាសាដើម្បីផ្តល់ពត៍មានជារៀងរាលថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។◎សេវាកម្មបកប្រែរបស់សាលាជួបជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី:

Art editor Img
សេវាកម្មបកប្រែនៃសាលអគារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ​ 
ថ្ងៃអង្គារ៍​
9:00-12:00 ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
14:00-17:00​​ ភាសាវៀតណាម
ថ្ងៃពុធ
9:00-12:00 ភាសាថៃ
14:00-17:00 ភាសាវៀតណាម
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍
14:00-17:00 ភាសាវៀតណាម
ថ្ងៃសុក្រ
9:00-12:00 ភាសាអង្លេស
14:00-17:00 ភាសាវៀតណាម
ថ្ងៃសៅរ៍
9:00-12:00 ភាសាថៃ
14:00-17:00 ភាសាវៀតណាម
ថ្ងៃអាទិត្យ
9:00-12:00 ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
14:00-17:00 ភាសាវៀតណាម

សេវាកម្មបកប្រែនៃសាលអគារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់សឹកលីង
9:00-12:00 ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00 ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
ថ្ងៃពុធ
9:00-12:00 ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00 ភាសាថៃ
ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍
9:00-12:00 ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00 ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
ថ្ងៃសុក្រ
9:00-12:00 ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00 ភាសាអង្លេស
ថ្ងៃសៅរ៍
9:00-12:00 ភាសាវៀតណាម 
14:00-17:00 ភាសាថៃ
ថ្ងៃអាទិត្យ
9:00-12:00 ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00 ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ផ្តល់ជូនជាកន្លែងសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋបាលនិងក្រុមផ្សេងៗបើកនូវវគ្គសិក្សាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងជាកន្លែងរីកធំធាត់របស់ពួកគេ។ក្រៅពីវគ្គសិក្សាដែលទាក់ទងនឹងអក្សរសាស្រ្តចិន រៀនចម្អិនម្ហួប ការណែនាំពីវប្បធម៌ប្រពៃណី ការធ្វើរបស់ដោយដៃ ការបង្កកំណើតនិងថែទាំសុខភាពចេញទៅ នៅមានវគ្គសិក្សាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការចូលសញ្ជាតិ បង្រៀនពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រពន្ធប្តីក្នុងគ្រូសារជាដើម។

កន្លែងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផ្លូវចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
ផ្តល់ជូនក្រុមប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍នូវកន្លែងសម្រាប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក នូវកន្លែងដែលមានភាពកក់ក្តៅប្រៀបដូចផ្ទះរបស់ខ្លួន ដើម្បីជាសំណាញ់ក្នុងការចងចំណងមិត្តភាពមនោសញ្ចេតនា។

ការខ្ចីទីកន្លែងប្រើប្រាស់
ពត៍មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង:
◎សាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីសង្កាត់វ៉ាន់ហ្វា:(02)2370-1046
◎អគារសាលការប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍តំបន់សឹកលីង: (02)28837750、(02)2883-1735