ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ផ្តល់សេវាប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទ និងនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ដូចជាលំនៅដ្ឋាន ការចូលសញ្ជាតិ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ការអប់រំអាណាព្យាបាល និងកូន ការថែទាំកុមារ ការគាំទ្រ និងសុខុមាលភាពសង្គមជាដើម។ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មគ្មានការរារាំងនៃភាសា យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំអ្នកបកប្រែជាច្រើនភាសាបន្តទៀត ដើម្បីប្រឹក្សាពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។

​សេវាបកប្រែសម្រាប់សមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី៖

សេវាបកប្រែសម្រាប់សមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី

សេវាបកប្រែសាលមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់វ៍នហ័រ
Tel:(02)2370-1046
ពេលវេលា
• ថ្ងៃអង្គារ
09:00-12:00: ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
14:00-17:00: ភាសាវៀតណាម
• ថ្ងៃពុធ
09:00-12:00: ភាសាថៃ
14:00-17:00: ភាសាវៀតណាម
• ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
09:00-12:00: ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
14:00-17:00: ភាសាអង់គ្លេស
• ថ្ងៃសុក្រ
09:00-12:00: ភាសាអង់គ្លេស
14:00-17:00: ភាសាវៀតណាម
• ថ្ងៃសៅរ៍
09:00-12:00: ភាសាថៃ
14:00-17:00: ភាសាវៀតណាម
• ថ្ងៃអាទិត្យ
09:00-12:00: ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
14:00-17:00: ភាសាវៀតណាម


សេវាបកប្រែនៅការិយាល័យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៊ីកលីន៖
Tel:(02)2883-7750、(02)2883-1735
ពេលវេលា៖
• ថ្ងៃអង្គារ
09:00-12:00: ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00: ភាសាអង់គ្លេស
• ថ្ងៃពុធ
09:00-12:00: ភាសាអង់គ្លេស
14:00-17:00 ភាសាថៃ
• ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
09:00-12:00: ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00: ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី
• ថ្ងៃសុក្រ
09:00-12:00: ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00: ភាសាអង់គ្លេស
• ថ្ងៃសៅរ៍
09:00-12:00: ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00 ភាសាថៃ
• ថ្ងៃអាទិត្យ
09:00-12:00: ភាសាវៀតណាម
14:00-17:00: ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ផ្តល់ជូនជាកន្លែងសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋបាលនិងក្រុមផ្សេងៗបើកនូវវគ្គសិក្សាផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនិងជាកន្លែងរីកធំធាត់របស់ពួកគេ។ក្រៅពីវគ្គសិក្សាដែលទាក់ទងនឹងអក្សរសាស្រ្តចិន រៀនចម្អិនម្ហួប ការណែនាំពីវប្បធម៌ប្រពៃណី ការធ្វើរបស់ដោយដៃ ការបង្កកំណើតនិងថែទាំសុខភាពចេញទៅ នៅមានវគ្គសិក្សាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការចូលសញ្ជាតិ បង្រៀនពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រពន្ធប្តីក្នុងគ្រូសារជាដើម។

កន្លែងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផ្លូវចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
ផ្តល់ជូនក្រុមប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍នូវកន្លែងសម្រាប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក នូវកន្លែងដែលមានភាពកក់ក្តៅប្រៀបដូចផ្ទះរបស់ខ្លួន ដើម្បីជាសំណាញ់ក្នុងការចងចំណងមិត្តភាពមនោសញ្ចេតនា។

ការខ្ចីទីកន្លែងប្រើប្រាស់
ពត៍មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង:
◎សាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីសង្កាត់វ៉ាន់ហ្វា:(02)2370-1046
◎អគារសាលការប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍តំបន់សឹកលីង: (02)28837750、(02)2883-1735