ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ដើមម្បីមើលថែប្រជាពលរដ្ឋសុខភាព ក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់「ប្រជាពលរដ្ឋទាងឡាយនៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាព」 សំរាប់មនុស្សផ្ទាល់ខ្លួន មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងមួយខែត្រួវការបង់ទឹកប្រាក់ទៅលើការធានារ៉ាប់រង ។ នៅពេលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះនឹងជំងឺ ឆ្លងទន្លេឬជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹងអាចទៅកន្លែងធានារ៉ាប់រង នៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលសុខភាពណាត់ជួបពិនិត្យសុខភាព ទទួលមើលការថែទាំ ។ ដូចឆ្នេះ ប្រជាពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍សូមកុំថ្វេសចប្រហេសការះន័យធានារ៉ាប់រងនេះអោយសោះ នៅតៃវ៉ាន់បានទទួលឯកសារលិខិតស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន ហើយតំរូវនឹងអ្នកធានារ៉ាប់រងនឹងជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកធានារ៉ាប់រង ដែលស្នាក់នៅប្រទេសតៃវ៉ាន់គ្រប់៦ខែលើទៅ នឹងអាចចូលរួមការធានារ៉ាប់រង ។ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយនៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាពបំរើនៅលើផ្នែកព្យាបាលសុខភាពដូចជាៈ
(១) មានជំងឺ ត្រូវរបួស ឆ្លងទន្លេ គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ នឹងផ្តល់បំរើជូនមើលជំងឺព្យាបាលនឹងផ្តល់ជូនធាវិការព្យាបាលអស់ប៉ុនម៉ាន ។
(២) នឹងបំរើការខាងកុមារការពារសុខភាព នឹងមនុស្សពេញវ័យ នឹងស្ត្រីពិនិត្យស្បូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ។ល។ ការធានារ៉ាប់រងបំរើសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃឡើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ។