ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
រយះពេលពេញមួយឆ្នាំវគ្គសិក្សាផ្នែកអាជីវកម្មនៃឈ្មោះសិក្សា និងគ្រោងមេរៀន កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះនិងលក្ខណៈសេចក្តីណែនាំដូចតទៅ
http://eso.gov.taipei/ct.asp?xItem=1812302&ctNode=6792&mp=116041