ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

◈រៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ដែលជាសញ្ញាតិចិនដីគោក

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Result/123

◈រៀបការជាមួយជនបរទេសឬសញ្ញាតិចិនដីគោក

https://iwnet.civil.taipei/NewHouseHold/HouseHold/Pick/124

https://www.ris.gov.tw/app/portal/190