ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការជួយឧបត្ថម្ភខាងព្យាបាល

ឈ្មោះជំនួយ

បេក្ខភាពជំនួយនិងខ្លឹមសារ

ចំនួនប្រាក់ជំនួយ

អង្គការចាត់ចែង

សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្នែកការមានផ្ទៃពោះនិងការប្រសូត

១.ការត្រួតពិនិត្យ សុខភាពមុនពេលមានផ្ទៃពោះ

ប្តីឬប្រពន្ធនៅតែអត់មានកូនទេ

  1. ១.ភេទស្រីៈត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនៈទឹកនោម ឈាម ប្រមេះ ជម្ងឺអេសត៍ ជាដើម។
  2. ២.ភេទប្រុសៈត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនៈទឹកនោមឈាម ប្រមេះ ជម្ងឺអេសត៍ ទឹកកាមជាដើម។

ទឹកប្រាក់១៥៩៥យាន់ ភេទប្រុសមួយនាក់៦៥៥យាន់(មិនព្រមទាំងសោហ៊ុយ)。

本市特約醫療院所名單至衛生局網站「助妳好孕專區」查詢或電洽1999轉1813

៣.ការត្រួតពិនិត្យ Down syndrome របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

ជ្រើសរើសជំនួយមួយប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

  1. ១.ការត្រួតពិនិត្យDown syndrome របស់ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងដំណាក់កាលលើកដំបូងបេក្ខភាពៈស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានរយៈពេលពី១១សប្តាហ៍ដល់១៣សប្តាហ៍។
  2. ២.ការត្រួតពិនិត្យDown syndrome របស់ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងដំណាក់កាលជាមធ្យមបេក្ខភាពៈស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានរយៈពេលពី១៤សប្តាហ៍ដល់២០សប្តាហ៍។

ជ្រើសរើសជំនួយមួយប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ
១. ការត្រួតពិនិត្យDown syndrome របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងដំណាក់កាលលើកដំបូងទឹកប្រាក់ចំនួន២២០០យាន់។
១, ការត្រួតពិនិត្យDown syndrome របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងដំណាក់កាលជាមធ្យមទឹកប្រាក់ចំនួន១០០០យាន់។
((មិនគិតទាំងសោហ៊ុយចុះ ឈ្មោះនិងរោគវិនិច្ឆ័យ)

本市特約醫療院所(含市立聯合醫院)特約醫療院所名單至衛生局網站「助妳好孕專區」查詢或電洽1999轉1813

ជំនួយលើការត្រួតពិនិត្យនៅពេលផ្ទៃពោះ

១.សោហ៊ុយត្រួត ពិនិត្យមុនពេលប្រសូត

១.បេក្ខភាពចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ ដីគោកចិនឬបរទេសហើយយកសញ្ជាតិអ្នកផ្គូផ្គងជាគោល ហើយត្រូវចាត់ចែងតាមនីតិវិធី។
២.ជួយ១០ដងរាល់គត៌និមួយៗ

មន្ទីព្យាបាល៖

គ្លីនិក៖

相關資料請至衛生局網站「新移民照護專區」查詢或電洽1999轉7118。

២.ការវិនិច្ឆេយខាង ពូជមុនពេលប្រសូត

អនុវត្តល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយដូចខាងក្រោមក៏បាន(ត្រូវជាប់លិខិតបញ្ជាក់អំពីការត្រួតពិនិត្យ)
១.ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមានអាយុលើស៣៤ឆ្នាំ។
២.ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមានការវិនិច្ឆ័យឬការបញ្ជាក់ណាមួយដូចខាងក្រោមៈ
(១)ខ្លួនឬអ្នកផ្គូផ្គងមានជម្ងឺខាងពូជ
(២)ធ្លាប់ប្រសូតទារកដែលមានបញ្ហា
(៣)ក្នុងគ្រួសារមានជម្ងឺខាងពូជ
៣.ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវពិនិត្យមើលនិងសង្ស័យថាក្រូម៉ូសូមមានបញ្ហា តាមធម្មតាក្រូម៉ូសូមមានបញ្ហាអត្រាប្រមាណ១ភាគ២៧០។
៤.ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឆ្លុះមើលតាមកម្មរស្មីអ៊ិចរកឃើញទារកមានបញ្ហា។

កាត្រួតពិនិត្យនិងវិភាគទឹកភ្លោះចំនួន5000យាន់( ដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបហើយអាយុលើស៣៤ឆ្នាំ ធ្លាប់ប្រសូតទារកដែលមានបញ្ហាជួយទឹកប្រាក់ចំនួន3500យាន់) ((មិនគិតទាំងសោហ៊ុយចុះឈ្មោះនិងរោគវិនិច្ឆ័យ)

១.អង្គការត្រួតពិនិត្យខាង ពូជត្រូវវាយតម្លៃនិងអនុម័តដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
2.相關資料請至衛生局網站「衛生保健相關法規/優生保健措施減免或補助費用辦法」專區查詢或電洽1999轉1834。

៣.ស្ត្រីផ្ទៃពោះ ក្រុមបាក់តេវីដែលបណ្តាលអោយឆ្លងឬឈឺ B

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានរយៈពេលលើស៣៥សប្តាហ៍ហើយមិនគ្រប់៣៨សប្តាហ៍ត្រូវផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យក្រុមបាក់តេវីដែល បណ្តាលអោយឆ្លងឬឈឺ B មួយលើក បេក្ខភាពដូចខាងក្រោមៈ
១.ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមានសញ្ជាតិតំបន់កោះតៃវ៉ាន។
២.បេក្ខភាពចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ ដីគោកចិនឬបរទេសហើយយកសញ្ជាតិអ្នកផ្គូផ្គងជាគោល ហើយត្រូវចាត់ចែងតាមនីតិវិធី។

៥០០យាន់((មិនគិតទាំងសោហ៊ុយចុះឈ្មោះនិងរោគវិនិច្ឆ័យ)

相關資料請至衛生局網站「婦幼優生」專區查詢或電洽1999轉1815。

ជំនួយដល់ទារ

១.ការត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពស្តាប់

ទារកដែលទើបកើតបានក្រោម៣ខែដែលមានឳពុកឬម្តាយមានសញ្ជាតិដើមតៃវ៉ាន់

ចំនួនប្រាក់៧០០យាន់(មិនគិតទាំងសោហ៊ុយចុះឈ្មោះនិងរោគ វិនិច្ឆ័យ)

១.ធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលសមត្ថភាពស្តាប់ដែលបានកំណត់រួច

២.ចំពោះឯកសារដែលទាក់ទងសូមចូលទៅរកមើលនៅក្នុងវែបសាយមន្ទីរសុខាភិបាលត្រង់តំបន់(ការប្រសូតប្រពៃនៃមាតានិងទារក) ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ១៩៩៩ផ្ទេរទៅលេខ៧១១២។

២.ការជ្រើសរើសពិនិត្យជំងឺបេះដូងពីកំណើតដែលមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទារកដែលកើតថ្មី់

១.ទារកទើបកើតក្រោម៧ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលបានកំណត់ទុកមុនក្នុងក្រុង។

100

១.ធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យដែលបានកំណត់ទុកមុនដើម្បីជ្រើសរើសពិនិត្យជំងឺបេះដូងពីកំណើតដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

២.ចំពោះពត៍មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់វែបសាយនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណ ត្រង់តំបន់(ការសម្រាលដោយសុវត្ថិភាព) ឬទូរស័ព្ទមកលេខ១៩៩៩ ផ្ទេរទៅលេខ៧១១២។