ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ម្ហូបអាហារនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន
ម្ហូបអាហារនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានមានច្រើនបែបយ៉ាងហើយមានល្បីឈ្មោះនៅលើពិភពលោកដោយមានភាពខុសគ្នាក្នុងវប្បធម៌ ម្ហូបអាហារនៅទីកន្លែងខុសគ្នាបើរស់នៅទីនេះត្រូវស្វែងយល់អំពីម្ហូបអាហារនៅទីនេះ។នៅទីនេះនឹងឧទ្ទេសនាមអំពីម្ហូបស្រស់ស្រូបដែលតែងតែជួបប្រទេះនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានបើមានឱកាសត្រូវភ្លក់មើល។
˙ផ្នែកម្ហូបពេលព្រឹកៈនៅពេលព្រឹក ជនជាតិកោះតៃវ៉ានចូលចិត្តញាំ នំ ទឹកសណ្តែកសៀងនំប៉័ញញាតិសាច់និងញាំបបូរនិងជ្រក់ជាដើម។
˙ផ្នែកម្ហូបស្រស់ស្រូបដែលតែងតែញាំនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានៈ ម្ហូបចៀន ម្ហូបពិសេស សាច់ក្រក នំបាញ់ច្រនឿក សម្លថ្លើមជ្រូក តៅហ៊ូស្អុយ ជាដើម។

លាងដៃអោយស្អាតធ្វើសម្ល
នៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន ទិញបន្លែងាយស្រួល ក្រៅពីផ្សារប្រពៃណី នៅមានផ្សារទំនើបនិងផ្សារធំៗ។ ផ្សារប្រពៃណីតែងតែធ្វើអាជីវកម្មពីពេលព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់ រីឯទីផ្សារទំនើបនិងផ្សារធំតែងតែធ្វើអាជីវកម្មទាំង២៤ម៉ោង។វប្បធម៌អំពីម្ហូបអាហារនៅតំបន់កោះតៃវ៉ាសម្បូរណ៍ ប៉ុន្តែម្ហូបអាហារនៅតំបន់កោះតៃវ៉ានមិនប្រើប្រាស់ខ្លាញ់ច្រើន ដូច្នេះអាណិកជនថ្មីធ្វើម្ហូបអាហារតាមរសជាតិរបស់ស្រុកកំណើត មិនគ្រាន់តែអាចភ្លក់មើលម្ហូបស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងធ្វើទឹកជ្រក់តាមមាត់របស់ខ្លួន។