ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
*បើអ្នកជួបបញ្ហាដូចជាការលះលែងគ្នា សិទ្ធិអាណាព្យាបាល អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមសូមទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពដូចខាងក្រោមៈ
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារនិងស្ត្រីសំរាប់អាណិកជនថ្មីក្រុងតៃប៉េ ទូរស័ព្ទលេខៈ
២៥៥៨០១៣៣ (បើត្រូវការអ្នកបកប្រែត្រូវជូនដំណឹងមុន)
ទីកន្លែងពិគ្រោះលើច្បាប់នៃសាលាក្រុងតៃប៉េ ទូរស័ព្ទលេខៈ២៧២៥៦១៦៨
ទីកន្លែងពិគ្រោះលើច្បាប់នៃមូលនិធីឈុងសមុទ្រតំបន់កោះតៃវ៉ាន ទូរស័ព្ទលេខៈ
២៧១៣៤៧២៦
មូលនិធិជំនួយខាងច្បាប់ ទូរស័ព្ទលេខៈ៦៦៣២៨២៨២
ទីកន្លែងសេវាកម្មនៃនាយកដ្ឋានចេញចូលប្រទេសនិងអន្តោប្រវេសន្តក្រសួងមហាផ្ទៃប្រចាំក្រុងតៃប៉េផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះអំពីច្បាប់ស្តីពីការចត ស្នាក់នៅ និងរស់នៅជាដើម
˙ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះលើច្បាប់ចំពោះអាណិកជនថ្មី(អ្នកផ្គូផ្គងកាន់សញ្ជាតិបរទេស)លេខៈ២៣៨៨៩៣៩៣ត៣១២២;
˙ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះលើច្បាប់ចំពោះអាណិកជនថ្មី(អ្នកផ្គូផ្គងមកពីចិនដីគោគ)លេខៈ២៣៨៨៩៣៩៣ត៣១២២;
˙ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះលើការណែនាំផ្នែកការស៊ាំនឹងជីវភាពចំពោះអាណិកជនថ្មីលេខៈ២៣៨៨-៩៣៩៣ ត៣២១៧
ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលវែបសាយត៍មន្ទីរសង្គមកិច្ចសាលាក្រុងតៃប៉េ