ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ចំពោះ៖ ពលករចំណាកស្រុកបរទេសនៅទីក្រុងតៃប៉ិ
របៀបដាក់ពាក្យ៖ ចុះឈ្មោះនៅបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺខាងក្រៅនៃមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំ (ដាក់ពាក្យណាត់ជួបអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមានអ្នកបកប្រែជូន (02)2555-3000 បន្ត 2178)
 
តំម្លៃដើមដែលត្រូវការ៖
(1) បង់តាមស្ថានភាពធានារ៉ាប់រងសុខភាព
(2) សម្រាប់អ្នកដែលមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ មន្ទីរពេទ្យតៃប៉ិលានហឺរ អាចផ្តល់ជំនួយ។ សូមទាក់ទងផ្នែកសង្គមកិច្ចនៃមន្ទីរពេទ្យ។
 
ប្រសិនបើភ្នាក់ងារ ឬអង្គការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចង់ធ្វើការបញ្ជូន សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់ និងគ្រប់គ្រងសុខភាពមន្ទីរពេទ្យតៃប៉ិលានហឺរ ខ្សែសេវាពិសេស ៖ (02)2555-3000 បន្ត 2252