ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ការឧបត្ថម្ភធនធានការជួលបន្ទប់
[សេវាកម្មការណែនាំ] ថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយក្នុងការរស់នៅនិងឧបត្ថម្ភធនធានថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ
[សិទ្ធិទទួលពាក្យសុំ]
  1. សញ្ញាតិចិនតៃវ៉ាន់
  2. ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងតៃប៉ិនិងជួលផ្ទះមួយនៅក្រុងតៃប៉ិ (អនុវត្តទៅការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ) ។
  3. បំពេញតាមការកំណត់អាយុដូចខាងក្រោម៖
(១) មានអាយុគ្រប់ 20 ឆ្នាំ។
(២) រៀបការក្រោមអាយុ 20 ឆ្នាំ។
(៣) អាយុក្រោម 20 ឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកបានតាំងទីលំនៅដ្ឋានរស់នៅក្នុងស្ថាប័នកែតម្រូវ ឬ អ្នកផ្ទះត្រូវការចិញ្ចឹមបីបាច់នឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិកំណើតវិញបាន។
4.ចំពោះមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនោមសមាជិកគ្រួសារខាងក្រោម(ជាមួយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអាច):
(១) មានគូរស្រករ
(២) បង្កើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយជាសមាជិកគ្រួសារ។
(៣) មេម៉ាយនៅលីវមានអាយុជាង 40 ឆ្នាំ
(៤) ឪពុកម្តាយទាំងពីរបានស្លាប់ទៅហើយ។ បងប្អូនប្រុសស្រីដែលមានអាយុក្រោម20 ឆ្នាំឬឈានដល់អាយុ 20 ឆ្នាំដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្ររាងកាយឬពិការខាងរាងកាយឬគ្មានសមត្ថភាពរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវមើលថែ (បងប្អូនប្រុសស្រីមេម៉ានៅលីវ) ។
(៥) ប្រសិនបើអ្នកបានទីលំនៅដ្ឋានរស់នៅក្នុងស្ថាប័នកែតម្រូវឬផ្ទះចិញ្ចឹមអ្នកនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេប៉ុន្តែអ្នកមានអាយុក្រោម 25 ឆ្នាំ។
5.សមាជិកគ្រួសារមិនមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនទេ។
6.ប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារត្រូវសមស្របនឹងការកំណត់នឹងប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាក់លាក់ទើបអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលំនៅដ្ឋាន។
[វិធីសាស្រ្តនៃការដាក់ពាក្យ]បំពេញពាក្យសុំនិងភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងកំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំនិងផ្ញើវាតាមសំបុត្រដែលបានផ្ញើតាមប្រេសណីយ៍ ឬ ទៅការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍កណ្ដាលនៃការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង។
[សេវាកម្មផ្នែកទំនាក់ទំនង] កាការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងផ្នែកសេវាកម្មលំនៅដ្ឋាន
[សេវាកម្មពេលវេលាសាកសួរ] សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទ រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង 09:00  ព្រឹកដល់ 05:00 ល្ងាច
[សេវាកម្មផ្នែកសាកសួទូរស័ព្ទរ] 2777-2186 ចុចលេខ 0 រួចចុចបលេខ 1
[សេវាកម្មសាកសួរអំពីគេហទំព័រ] https://www.rent-allowance.gov.taipei/