ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នៅចុងសប្តាហ៍មានរយៈពេល២ថ្ងៃ មិនគ្រាន់តែបន្ធូររាងកាយថែមទាំងស្វែងយល់ អំពីទីក្រុងដែលលោកអ្នកកំពុងរស់នៅ!រមណីយដ្ឋានទស្សនានៅទីក្រុងតៃប៉េមានច្រើនកន្លែង អាចទៅដល់តាមរយៈថ្មើរជើងឬមធ្យោបាយដឹកជពូនផ្សេងទៀត។ នៅក្រុងតៃប៉េមានទីកន្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះទូទាំងតំបន់កោះតៃវ៉ានមានច្រើនដូចជា សារមន្ទីរព្រះរាជវាំងនៅក្នុងនោះមានវត្ថុបុរាណប្រៃពៃណីជាច្រើន បន្ទាប់មក សារមន្ទីរវិចិត្រសិល្បៈ វិមានស្វែងយល់ក្រុងតៃប៉េនិងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រ គួរអោយទៅមើល! នៅក្រុងតៃប៉េនៅមានសួនព្រៃឈើជាច្រើន ដូចជាសួនព្រៃឈើតាអាន សួនធម្មជាតិ គ្វាំងទូ បើចង់ឡើងភ្នំ នៅសួនជាតិយ៉ាងមិនសានមានសណ្ឋានដីភ្នំភ្លើង ហើយនាំកូនរបស់ខ្លួនទៅលេងនៅសួនសត្វក្រុងតៃប៉េ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទ្បើងទស្សនាបណ្តាញទេសចរណ៍ដើម្បីឆែកមើល អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍ៈ :http://www.taipeitravel.net/


សារមន្ទីរ សារមន្ទីរជាតិ សារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រ វិមានស្វែងយល់ក្រុងតៃប៉េ…

សួនច្បារក្រុង សួនព្រៃឈើតាអាន សួនធម្មជាតិ សួនជាតិយ៉ាមីនសាន…

ទស្សនារួមជាមួយកូនរបស់ខ្លួន សួនសត្វក្រុង មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារក្រុងតៃប៉េ ទីក្រុងសាកល្បងBabyBoss

បណ្ណាល័យ

បណ្ណាល័យប៉េធង ប្រភពឯកសារៈបណ្តាញទេសចរណ៍ក្រុងតៃប៉េ