ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
សេចក្តីសង្ខេបអំពីសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តល់សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួយលើកស្ទួយសមត្ថភាពស្វែងរកការងារជារៀងរាល់ឆ្នាំរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់ប្រភេទតាមតំរូវការទីផ្សារមានមុខវិជ្ជាដូចជាសេវាកម្មព័ត៌មាន សេវាកម្មគូប្លង់ សេវាកម្មបញ្ជូនសារ សេវាកម្មថែទាំ សេវាកម្មការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទស្សនាកំសាន្តនិងការថែរក្សារថយន្តជាដើម ប្រគល់ភារៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យទំនើប ដូចជាបច្ចេកវិជ្ជាជីវសាស្ត្រ ទេសចរណ៍ ថាមពលបៃតង ការថែរក្សាសុខភាព កសិកម្មនិងការប្រឌិតខាងវប្បធម៌ជាដើម។

ការងារសំខាន់ៗនិងវិធានការសំរាប់អាណិកជនថ្មី
១.រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជាអាទិភាពសំរាប់អាណិកជនថ្មី។ ២.បន្ថយបេក្ខភាពបណ្តុះបណ្តាលៈអំពីបេក្ខភាពបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់អាណិកជនថ្មី លុះតែ អាណិកជនថ្មីទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅហើយចេះស្តាប់និយាយសរសេរ ភាសាចិនតិចៗ ក៏អាចចុះឈ្មោះនិងបណ្តុះបណ្តាល។(បេក្ខភាពក្នុងវគ្គនិមួយៗខុសគ្នា ព័ត៌មានលំអិតសូមមើល សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះ)

៣.ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរៀនសូត្រជីវភាព: ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលមានសិទ្ធស្នាក់នៅអាចចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអាចដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភជីវភាពរស់នៅ។

៥.ជំនួយឥតសំណងក្នុងកំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាល: ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលមានប្រាក់ចំណូលសរុបក្នុងឆ្នាំថ្មីបំផុតចំនួនសរុបនៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំមិនមានកំរិតស្តង់ដាររបាយការណ៍ឬអត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមិនទាន់គ្រប់កំរិត 20% ហើយគាត់បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ។
ហើយនៅផ្ទះមានសាច់ញាតិឈាមដោយផ្ទាល់មានអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំឬសាច់ញាតិលើសពី 65 ឆ្នាំ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការហ្វឹកហាត់អ្នកប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកស្នើសុំមិនអាចជួយអ្នកថែរក្សានិងមានការពិតនៃការជឿទុកចិត្តរបស់ពួកគេ។ ការគាំទ្រកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃការថែទាំនិងចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល។

បង្អួច(ទីកន្លែង)ទំនាក់ទំនងជាមួយសេវាកម្ម វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ការងារ
ទូរស័ព្ទលេខៈ០២-២៨៧២១៩៤០ កូនទូរស័ព្ទួលេខៈ២១៤ ២២៨ ហ្វាក់ៈ០២-២៨៧៤១៣៧២ អាស័យដ្ឋានៈផ្ទះលេខ៣០១ផ្លូវស៊ីទុងខ័ណ្ឌស៊ីលីនក្រុងតៃប៉េ អាស័យដ្ឋានវែបសាយត៍ៈhttp://www.tvdi.gov.taipei