ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

តារាងបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះនៃគ្រប់ស្ថានីយសេវាកម្មស្វែងរកការងារក្រុងតៃប៉េ

ស្ថានីយសេវាកម្ម ស្វែងរកការងារនិមួយៗ

អាស័យដ្ឋាន

ទូរស័ព្ទលេខ

ពេលវេលាសេវាកម្ម

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ម៉ុងចែវ ស្ថានីយ៍សេវាកម្មការងារ

ផ្ទះលេខ 101 ជាន់ទី 3 វិថី ម៉ុងចែវ តំបន់ វ៉ាន់ហ្វា ទីក្រុងតៃប៉ិ ( ស្ថានីយ៍រទេះភ្លើង “បេនឡុងស៊ានសឹក” ច្រកចេញលេខ 2 )

2308-5231

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារទ្វារ

ផ្ទះលេខ៨១វិថិអឺម៉េខ័ណ្ឌ វ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ
(ច្រកទ្វារលេខ៦ស្ថានីយស៊ីមឹនរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿង)

2381-3344

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារប៉េធង

ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣០វិថិស៊ីនស៊ីខ័ណ្ឌប៉េធងក្រុងតៃប៉េ (មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលខ័ណ្ឌ ប៉េធង)

2898-1819

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារជីងម៉េ

ជាន់ទី២ផ្ទះលេខ៣៩៣កំណាត់ផ្លូវទី៦ផ្លូវរូស៊ីហ្វូខ័ណ្ឌវឹងសានក្រុងតៃប៉េ(ច្រកទ្វារលេខ១ស្ថានីយជីងម៉េ រថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿង)

8931-5334

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារតីងហោ

តូបលេខ១វិថិក្រោមដីទិសខាងកើតផ្ទះលេខ៧៧កំណាត់ផ្លូវទី១ផ្លូវតាអានខ័ណ្ឌតាអានក្រុងតៃប៉េ
(ស្ថានីយជុងស៊ីវហ្វូស៊ីនរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿន)

2740-0922

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារណេហួ

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៩៩កំណាត់ផ្លូវទី៦ផ្លូវមីនឈាន់ខ័ណ្ឌណេហួរក្រុងតៃប៉េ(មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលខ័ណ្ឌណេតហួរ)

2790-0399

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារស៊ីនយី

ជាន់ទី១១ផ្ទះលេខ១៥កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវស៊ីនយីខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ(មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលខ័ណ្ឌស៊ីនយី)

2729-3138

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។