ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស្ថានីយសេវាកម្ម ស្វែងរកការងារនិមួយៗ

អាស័យដ្ឋាន

ទូរស័ព្ទលេខ

ពេលវេលាសេវាកម្ម

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ម៉ុងចែវ ស្ថានីយ៍សេវាកម្មការងារ

ផ្ទះលេខ 101 ជាន់ទី 3 វិថី ម៉ុងចែវ តំបន់ វ៉ាន់ហ្វា ទីក្រុងតៃប៉ិ ( ស្ថានីយ៍រទេះភ្លើង “បេនឡុងស៊ានសឹក” ច្រកចេញលេខ 2 )

2308-5231

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារទ្វារ

ផ្ទះលេខ៨១វិថិអឺម៉េខ័ណ្ឌ វ៉ានហ្វាក្រុងតៃប៉េ
(ច្រកទ្វារលេខ៦ស្ថានីយស៊ីមឹនរថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿង)

2381-3344

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារប៉េធង

ជាន់ទី៥ផ្ទះលេខ៣០វិថិស៊ីនស៊ីខ័ណ្ឌប៉េធងក្រុងតៃប៉េ (មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលខ័ណ្ឌ ប៉េធង)

2898-1819

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារជីងម៉េ

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

សង្កាត់ណានកាំងដុងមីងឈីងយីន
ស្ថានីយ៍សេវាកម្មស្វែងរកការងារ

អស័យដ្ឋានលេខ 19 ជាន់ទី 1、2  ផ្លូវ 60 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវណានកាំង សង្កាត់ណានកាំង ទីក្រុងតៃប៉ិ (ស្ថានីយ៍អូតូរ៉ៃ ចក្រចេញទី 1)

2740-0922

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារណេហួ

ជាន់ទី៧ផ្ទះលេខ៩៩កំណាត់ផ្លូវទី៦ផ្លូវមីនឈាន់ខ័ណ្ឌណេហួរក្រុងតៃប៉េ(មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលខ័ណ្ឌណេតហួរ)

2790-0399

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។

ស្ថានីយសេវាកម្ម
ស្វែងរកការងារស៊ីនយី

ជាន់ទី១១ផ្ទះលេខ១៥កំណាត់ផ្លូវទី៥ផ្លូវស៊ីនយីខ័ណ្ឌស៊ីនយីក្រុងតៃប៉េ(មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលខ័ណ្ឌស៊ីនយី)

2729-3138

ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង០៩០០ដល់ម៉ោង១៧០០នៅថ្ងៃត្រង់មិនឈប់សំរាកទេ។