ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិនូវរដូវក្តៅឆ្នាំ 2016 នៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលថ្នាក់ភាសាវៀតណាម

ទីក្រុងតៃប៉ិនូវរដូវក្តៅឆ្នាំ 2016 នៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលថ្នាក់ភាសាវៀតណាម

ទីក្រុងតៃប៉ិនូវរដូវក្តៅឆ្នាំ 2016 នៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលថ្នាក់ភាសាវៀតណាម
វគ្គសិក្សាក្នុង 7/6 - 8/17 ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃសុក្រ នៅតំបន់ណានកាំងនៃអាគារប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលមានកុមារ 20 នាក់បានមកចូលរួម។

ដោយអ្នកគ្រូ ឈិន ហ័ងហ្វុង នាងជាសញ្ញាតិវៀតណាម ពីមូលដ្ឋានបំផុតដើម្បីបង្រៀនសំឡេងលិខិត បទចម្រៀង កិច្ចសន្ទនានិងវិធីអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃជីវិតដូច្នេះថាកូនយ៉ាងងាយស្រួលរៀនភាសានិងបទពិសោធន៍វប្បធម៍នេះ។ ការបញ្ចប់ពិធីនេះ ដោយអ្នកគ្រូ ហ្វាងហ្វាង បានដឹកនាំអ្នកទាំងអស់ច្រៀងបទចម្រៀងភាសាវៀតណាម អ្នកគ្រូ ឈិន អ៊ិកស៊ួយ ការធ្វើបទបង្ហាញនិងបទពិសោធន៍នៃម្ហូបអាហារវៀតណាម។
រដ្ឋាភិបាលក្រុងនាពេលអនាគតនឹងបន្តជំរុញវប្បធម៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃភាសាដើមប្រទេសជាតិខ្លួនផ្ទាល់និងបង្រៀនអោយកាន់តែរស់រវើក ដូច្នេះប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនឹងកុមារទទួលបរៀនបានដោយរីករាយ។

អ្នកគ្រូ ឈិន វ័ងហ្វុង

អ្នកគ្រូ ហ្វាងហ្វាង បង្រៀននូវអក្ខរក្រុមស្រះ

អ្នកគ្រូ ឈិន អ៊ិកស៊ួយ បានណែនាំនូវម្ហូបអាហារវៀតណាមនៃវប្បធម៍

ការសម្តែងបទចម្រៀងភាសាវៀតណាម

DIY ម្ហូបអាហារវៀតណាម

សមិទ្ធិផលពិព័រណ៍

ថតរូបទាំងអស់គ្នា