ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឧទេ្ទសនាមដោយសងេ្ខបអំពីសកលវិទ្យាល័យ e ក្រុងតៃប៉េនិងវិធីប្រើប្រាស់

សេចក្តីសង្ខេបអំពីសកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េ
សកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េបានរៀបចំបណ្តាញសិក្សាសំរាប់ប្រលងជាប់បរិញ្ញាប័ត្រដែលរៀបចំដោយសាលាក្រុងតៃប៉េ បណ្តាញសិក្សានេះត្រូវចាប់ផ្តើមដំណើរការនាខែសីហាឆ្នាំ២០០១ ផ្តល់ទីកន្លែងសិក្សាមួយជិវិតទៀតសំរាប់រាជការនិងប្រជាជនប្រកបដោយគុណភាពល្អនិងងាយស្រួលដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបណ្តាញ នៅបណ្តាញសិក្សានេះមានសៀវភៅបង្រៀនច្រើនបែបយ៉ាងនិងសេវាកម្មសិក្សាប្រែថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពេលនេះ ជាផ្លាកសញ្ញាដ៏ល្បីឈ្មោះខាងសេវាកម្មសិក្សានៅតំបន់កោះតៃវ៉ាន។

សេចក្តីសង្ខេបអំពីការឡើងបណ្តាញសិក្សាសកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េ
បណ្តាញសិក្សារបស់សកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េផ្តល់មុខងារ ទស្សនាមុខវិជ្ជាតែម្តង បើលោកអ្នក មិនមែនជាសមាជិកនៃបណ្តាញសិក្សា ក៏អាចចូលរៀនមុខវិជ្ជាជាបន្ទាន់។

វិធីប្រើប្រាស់:
១.រកឃើញមុខវិជ្ជាដែលចង់អានរួច សូមចុចទស្សនាដោយឥតបង់ប្រាក់

e_01

២.សូមចុចប៊ូតុង បន្ត មេរៀននេះនឹងបញ្ចាំងនៅបង្អួចថ្មីមួយទៀត

e_02

៣.សូមចុចប៊តុង ចូលរៀន

e_03

៤.លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបញ្ជីខាងឆ្វេង ជ្រើសរើខ្លឹមសារដែលលោកអ្នកចង់មើល

e_04

៥.មុខវិជ្ជាទស្សនារួច សូមចុច ប៊ូតុង បញ្ចប់កម្មវិធីនៅជ្រុងខាងស្តាំ បិទបង្អួច

e_05

៦.លោកអ្នកធ្វើម្តងទៀតតាមជំហានខាងលើ មើលមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត。

※、បើលោកអ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជារបស់សកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េ សូមអញ្ជើញចូលជាសមាជិក ពិព្រោះ
១.ចូលជាសមាជិកអាចចូលរៀនមុខវិជ្ជាច្រើនទៀត។。
២.ចូលជាសមាជិកអាចកត់ត្រាកំណត់ហេតុអំពីការចូលរៀនិងសិក្សា
៣.ចូលជាសមាជិកអាចចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់ប្រភេទរបស់សកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េ។
៤.ចូលជាសមាជិកអាចទទួលមុខវិជ្ជានិងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពី សកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េ។
៥.បើលោកអ្នកជារាជការ ចូលជាសមាជិកអាចទទួលចំនួនពេលវេលារៀនមួយជិវិតពី សកលវិទ្យាល័យeក្រុងតៃប៉េ។