ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការប្រឆាំងអំពើ ហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភលើភេទ

 

កាលណាអ្នកទទួលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ក្រៅពីតេទូរស័ព្ទលេខ១១០ឬទូរស័ព្ទពិសេសលេខ១១៣សំរាប់ការពារខ្លួនដើម្បីប្តឹងប៉ូលិសហើយក៏អាចតេទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះចំពោះអ្នកផ្គូផ្គងសញ្ជាតិបរទេសដើម្បីស្វែងរកជំនួយ ទូរស័ព្ទពិសេសនេះបែងចែកពេលវេលាដើម្បីផ្តល់ជំនួយជាច្រើនភាសាអំពីការពិគ្រោះដូចជាការស៊ាំនឹងជីវភាព វប្បធម៌និងអប់រំ សេវាកម្ម ស្វែងរកការងារសុខាភិបាល សុវត្ថិភាពខ្លួន មនុស្ស ការអប់រំលើកុមារជាដើម។

 

សេវាពិគ្រោះប្រឹក្សារយោបល់សម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងតៃវ៉ាន់ ដោយប្រ់សេវា 1990: ដោយមានសេវាកម្មជាភាសាចិន ភាសា អង់គ្លេស និងជប៉ុន អាចតេសួរនាំបាន មានបំរើសេវាកម្ម 24 ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំអត់មានការឈប់សម្រាក។  សេវាកម្មមានទាំងភាសាវៀតណាម និង ភាសា ឥណ្ឌូនេស៊ី  ភាសាថៃ ហើយនិងភាសាខ្មែរ មានពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងថ្ងៃសម្រាកផ្សេងទៀត) ចាប់ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ 5:00 ល្ងាច។


ការរំខាន់លើផ្លូវភេទ

 

បើមានមនុស្សមើលងាយឬរំខាន់លើផ្លូវភេទ យករួមភេទមកជាលក្ខខ័ណ្ឌហើយមានពាក្យសំដីធ្វើបាប និងសំដីធ្ងន់ធ្ងរ សូមតេលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមអោយបុគ្គលិកជំនាញមកជួយ អ្នក!

 

ទូរស័ព្ទប្តឹងអំពីការរំខាន់លើផ្លូវភេទលេខៈ១១៣