ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់សេវាកម្មការពារខ្លួន

ខ្លឹមសារនៃសេវាកម្ម

ការពន្យល់

អង្គភាពទំនាក់ទំនង

ការប្រឆាំងអំពើ ហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភលើភេទ

កាលណាអ្នកទទួលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ក្រៅពីតេទូរស័ព្ទលេខ១១០ឬទូរស័ព្ទពិសេសលេខ១១៣សំរាប់ការពារខ្លួនដើម្បីប្តឹងប៉ូលិសហើយក៏អាចតេទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះចំពោះអ្នកផ្គូផ្គងសញ្ជាតិបរទេសដើម្បីស្វែងរកជំនួយ ទូរស័ព្ទពិសេសនេះបែងចែកពេលវេលាដើម្បីផ្តល់ជំនួយជាច្រើនភាសាអំពីការពិគ្រោះដូចជាការស៊ាំនឹងជីវភាព វប្បធម៌និងអប់រំ សេវាកម្ម ស្វែងរកការងារសុខាភិបាល សុវត្ថិភាពខ្លួន មនុស្ស ការអប់រំលើកុមារជាដើម។

 ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះចំពោះ អ្នកផ្គូផ្គងបរទេសលេខៈ០៨០០-០៨៨៨៨៥ ភាសាចិននិងភាសាវៀតណាមពីវេលាម៉ោង ០៩០០ដល់វេលាម៉ោង០៥០០រសៀលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាភាសាថៃ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរពី វេលាម៉ោង០១០០ដល់វេលាម៉ោង០៥០០ នៅពេលរសៀល។
ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ការពារសុវត្ថិភាព លេខ១១៣ (ផ្តល់សេវាកម្ម២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង)

ការរំខាន់លើផ្លូវភេទ

បើមានមនុស្សមើលងាយឬរំខាន់លើផ្លូវភេទ យករួមភេទមកជាលក្ខខ័ណ្ឌហើយមានពាក្យសំដីធ្វើបាប និងសំដីធ្ងន់ធ្ងរ សូមតេលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមអោយបុគ្គលិកជំនាញមកជួយ អ្នក!

ទូរស័ព្ទប្តឹងអំពីការរំខាន់លើផ្លូវភេទលេខៈ១១៣