ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
សេវាបំរើទូរសព័្ទជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុងតៃប៉ី call

សេវ៉ាអ៊ីធឺណេតជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុងតៃប៉ី

ក្រុងតៃប៉ីអាគារអន្តោប្រវេសន៍(ភាសាអង្លេស វៀតណាម ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងភាសាថៃ បំរើសេវាកម្មទាក់ទង មណ្ឌលអាគារអាចខ្ចីអោយបន្ទប់)
សាលស៊ីលីន (២៨៨៣-៧៧៥០)
សាលវ័នហ្វា (០២)២៣៧០- ១០៤៦

រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីមានបំរើជូនខាងច្បាប់តុលា
(ត្រូវទាក់ទង ទុកជាមុន)
១៩៩៩ចុចផ្លាស់លេខ៦១៦៨

សេវាជួយសង្គ្រោះអំពើហឹង្សា (២៤ម៉ោង)
១១៣. (០២)-២៣៩៦១៩៩៦

សេវាបំរើជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្នែកគ្រួសារ
០៨០០-០៨៨-៨៨៥

រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីបំរើខាងផ្នែកសង្គម (ឧបត្ថម្ភធនអ្នកក្រីក្រខាងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាព មានជំនួយដល់កុមារដែលមានវិបាត់ខាងរូបរាងកាយ ជំនួយក្នុងការរៀនសូត្រនឹងព្យាបាល មានខាងសមាគមនប្រជាពលរដ្ឋមានឧបត្ថម្ភ(
១៩៩៩ចុចផ្លាស់លេខ៦៩៦៩»៦៩៧១~១៦២២» ១៦២៥

រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីក្រសួងការអប់រំ (មានឧបត្ដម្ភដល់មនុស្សធំអោយចូលរៀនថ្នាក់មឋមសិស្សា ក្នុងការអប់រំក្នុងសង្កាត់មហាវិទ្យាល័យ)
១៩៩៩ចុចផ្លាស់លេ១២១៦

រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីមណ្ឌលសុភាព(មានការសួរសុខទុកយកចិត្តចំពោះអ្នកដែរទើបតែរៀបការ អ្នកទើបតែឆ្លងទន្លេរ នឹងមានជំនួយឧបត្ថម្ភទៅលើអ្នកដែរឆ្លងទន្លេរ ឧបត្ថម្ភខាងផ្នែកពិនិត្យសុខភាពនឹងទាក់ទងសេវាផ្សេងៗ)
១៩៩៩ចុចផ្លាស់លេខ៧១១៨

ក្រសួងដឹកជញ្ជូនការត្រួតពិនិត្យដោយអគ្គនាយក ដ្ឋាននៃអាកាសតៃប៉ិ(ប្រល្បងបើកបរ សំណួរពហុភាសា)
(០២)២៧៦៣-០១៥៥ចុចផ្លាស់លេខ ៧១៩
សេវាកម្មបំរើការងារក្រុងតៃប៉ី (ផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្មមានថ្នាក់សិក្សាស្ថាបនាជីវកម្មនឹងទាក់ទងផ្នែកការងារ)

(០២)២៥៩៤-២២៧៧ចុចផ្លាស់លេខ៧១ (អន្តោប្រវេសន៍)
(០២)២៥៩៤-២២៧៧ចុចផ្លាស់លេខ៧៨១ (ចិនដីគោក)

ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ ( ផ្តល់ជូនអំពីការប្រឹក្សាយោបល់ច្បាប់ដល់ជនស្នាក់នៅតៃវ៉ាន់រយៈពេលខ្លី ជនស្នាក់នៅរយៈពេលវែង1ទៅ3ឆ្នាំ ជនតាំងចិត្តរស់នៅ )
(០២)២៣៨៩-៩៩៨៣. ២៣៨៨-៩៣៩៣ ក្រុងតៃប៉ីមជ្ឍមណ្ឌលស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រួសារ (ផ្តល់ការភិភាគសាយោបល់និងនែនាំអំពីច្បាប់)
(០២)២៥៥៨-០១៣៣

ទីស្នាក់ការវៀតណាមខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ក្រុងតៃប៉ី
(០២)២៥១៦-៦៦២៦

ទីស្នាក់ការឥណ្ឌូនេស៊ីខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្រុងតៃប៉ី (០២)៨៧៥២-៦១៧០ ថៃខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច (០២)២៥៨១-១៩៧៩

ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ ក្រុងម៉ានីល
(០២) ២៥០៨-១៧១៩

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមិត្តភាពនឹងមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម
(០២) ២៧១៣-២៦២៦
 
ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៅគ្រប់សង្កាត់ មានបំរើនៅខាងផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗ

រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីក្រសួងអភិបាលរស៊ីវិល (បើកកម្មវិធីសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍សិក្សាផ្សេងៗ មានទាក់ទងផ្លូវច្បាប់)
១៩៩៩ចុចផ្លាស់លេខ៦២៥៨.៦២៦០

ក្រុងតៃប៉ីតំបន់សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ (មានថ្នាក់រៀនជនអន្តោប្រវេសន៍និងមានបើកកម្មវិធីផ្សេងៗ)
សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ស៊ុងសាន
(០២)៨៧៨៧-៨៧៨៧ចុចផ្លាស់លេខ៧៣៦

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ស៊ីងអ៊ី
(០២)២៧២៣-៩៧៧៧ចុចផ្លាស់លេខ ៨០៦

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ តាអាន
(០២)២៣៥១-១៧១១ចុចផ្លាស់លេខ ៨៩០៣

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ជុងសាន
(០២)២៥០៣-១៣៦៩ចុចផ្លាស់លេខ ៥៩៣

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ជុងជឹង
(០២)២៣៤១-៦៧២១ចុចផ្លាស់លេខ ៣១៧

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ តាថុង
(០២)២៥៩៧-៥៣២៣ចុចផ្លាស់លេខ ៨០៣

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ វ័នហ៊ួរ
(០២)២៣០៦-៤៤៦៨ចុចផ្លាស់លេខ ២០៧

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ហ្វិនសាន
(០២)២៩៣៦-៥៥២២ចុចផ្លាស់លេខ ៣៥៦

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ណានកាំង
(០២)២៧៨៣-១៣៤៣ចុចផ្លាស់លេខ ៨៦២

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ណីហ៊ូរ
(០២)២៧៩២-៥២៨ចុចផ្លាស់លេខ ៦០៥

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ សឺលីង
(០២)២៨៨២-៦២០០ចុចផ្លាស់លេខ ៦៥០៥

សង្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋ ប៉ីថៅ
(០២) ២៨៩១-២១០៥ចុចផ្លាស់លេខ ២៧២
កុ្រងតៃប៉ី ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលសង្កាត់ផ្សេងៗ(ជាកន្លែងចុះឈ្មោះរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ចុះឈ្មោះកំណើតក្មេងទើបនឹងកើតជាកន្លែងធ្វើប័ណ្ណគ្រួសារ ហើយនឹងជាកន្លែងធ្វើចូលសញ្ជាតិ ។

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលសង្កាត់ស៊ុងសាន
(០២) ២៧៥៣-៣០៤៣

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលសង្កាត់ ស៊ីងអ៊ី
(០២)២៧២៣-៣៩៧៧

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលតំបន់សង្កាត់តាអាន
(០២) ២៣៥៨-៧៨៧៧

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលសង្កាត់ជុងសាន
(០២) ២៥០៣-២៤៦១

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលនៅសង្កាត់ជុងជឹង
(០២)២៣៩៤-៨៨៣៨

ការិយាល័យរដ្ឋ្បំរើខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលនៅសង្កាត់តាថុង
(០២) ២៥៩៤-២៥៦៩

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋភិបាលនៅសង្កាត់វ័នហ៊ួរ
(០២) ២៣០៦-២៧០៦

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនៅសង្កាត់នៅហ្វិនសាន
(០២)២៩៣៩-៥៨៨៥

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនៅសង្កាត់ណានកាំង
(០២) ២៧៨២-៥១៩៦

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលសង្កាត់នៅណីហ៊ូរ
(០២) ២៧៩១-២២៧៧

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលសង្កាត់នៅសឺលីង
(០២) ២៨៨០-៣២៥២

ការិយាល័យរដ្ឋខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលសង្កាត់នៅប៉ីថៅ
(០២) ២៨៩២-៤១៧០
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ីក្រសួងអភិបាលផ្នែកស៊ីវិលមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកអ្នក ពាណិជ្ជកម្ម .
( ខែ៤ ឆ្នាំ១០២)