ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បង់ឥណទាននៃអាជីវកម្ម


1. តំបន់បង់ឥណទាននៃផ្តល់ប្រាក់ (ទីក្រុងតៃការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា)
http://www.doed.gov.taipei/np.asp?ctNode=90548&mp=105001


2. សហគ្រិនវ័យក្មេងអាជីវកម្មលើបណ្តាញ (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច)
http://sme.moeasmea.gov.tw/startup/


3. នារីខ្នាតតូចបានបង្កើតអាជីវកម្ម (ក្រសួងការងារ)
http://beboss.wda.gov.tw/cht/index.php