ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងឱសថនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបរៀងបោះពុម្ពនូវ「សៀវភៅណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ឱសថសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី」ដើម្បីលើកតម្កើតសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់ឱសថដោយសុវត្ថិភាព ព្រមទាំងប្រមូលចងក្រងនូវឯកសារអេឡិចត្រូនិចដែលទាក់ទងដាក់ចូលទៅលើអ៊ីនធឺនែត ដែលមានលំដាប់「ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងឱសថនៃក្រសួងសុខាភិបាល/ប្រភេទសេវាកម្ម/ឱសថ/សុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ឱសថសម្រាប់ប្រជាជន/សៀវភៅណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ឱសថសម្រាប់ប្រជាជនថ្មីឆ្នាំ2014」 បង្កើតអោយបាននូវគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ឱសថអោយបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាជន។