ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเข้าร่วมประชุมจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2016 สำนักงานกิจการพลเรือน จัดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยมีสำนักงานกิจการพลเรือน กองการศึกษา กองสังคม สำนักงานแรงงาน และกองอนามัย ผลัด เปลี่ยนกันขึ้นมาแนะนำมาตรการเชิงนโยบายและงบประมาณ ทั้งนี้มีอาจารย์เว่ย ซิ่วเจิน นำทีมทำความเข้าใจขั้นตอนการนำเสนอ วิธีเขียนคำอธิบาย และความเป็นไปได้ในการทำงานโครงการร่วมกัน

ผ่านการพูดคุยอภิปรายผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้นำเสนอ5หัวข้อ จากการลงคะแนนได้3หัวข้อ "เมื่อเราอยู่ร่วมกัน ~ชุดการเรียนรู้ในท้องถิ่น" "วางแผนการศึกษาผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2" และ "ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มขีดความสามารถ แสดงความสามารถ การจ้างงาน3ใน1"

ขั้นตอนต่อไปของการประชุม เชิงปฏิบัติการเป็นการให้ข้อเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม และผ่านการตรวจสอบข้อเสนอ การประเมินงบประมาณ ทั้งนี้หลังจากขั้นตอนการกำกับดูแลจากรัฐสภา จะกลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ และเข้าดำเนินการจัดทำงบประมาณ

ขั้นตอนเขียนข้อเสนอ และความคิด

提案

แนะนำนโยบายที่เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

措施

อภิปรายเสนอความคิด

措施

นำเสนอหัวข้อ

討論

討論

討論

นำเสนอหัวข้อ

提案

提案

ลงคะแนน

投票

投票