ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ស្រុក តំបន់វ៉ាន់ហ្វា ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់បង្រៀនតត្រណាត់ ការបង្ហាញលទ្ធផលជូនព័ត៌មាន

เขตว่านฮวา ปี2016 จัดงานแสดงผล " ชั้นเรียนการต่อผ้าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่"

เขตว่านฮวา ปี2016 จัดงานแสดงผล " ชั้นเรียนการต่อผ้าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่"

เขตว่านฮวา ปี2016 จัดงานแสดงผล " ชั้นเรียนการต่อผ้าสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่"

เพื่อช่วยเหลือปลูกฝังให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้สนใจในงานอดิเรก และส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อผ้า กิจกรรมเริ่มมาตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฏาคม-31 สิงหาคม จัดขึ้น ณ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา

學員開心留影