ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2016 ស្រុក តំបន់វ៉ាន់ហ្វា "ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់បង្រៀនតត្រណាត់" ការបង្ហាញលទ្ធផលជូនព័ត៌មាន

ឆ្នាំ 2016 ស្រុក តំបន់វ៉ាន់ហ្វា "ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់បង្រៀនតត្រណាត់" ការបង្ហាញលទ្ធផលជូនព័ត៌មាន

ដើម្បីជួយប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនិងការលើកកម្ពស់នៃវប្បធម៍តត្រណាត់និងផលប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពងស្ពស់ នៃសកម្មភាពវប្បធម៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែ 7 កក្កដាដល់ថ្ងៃទី 31 ខែ 8 សីហានៅសាលជនអន្តោប្រវេវ៉ាន់ហ្វាបានផ្តើមបើកថ្នាក់រៀនហើយ។

學員開心留影