ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

2016 ခုနွစ္ဝမ္႔ဟြာခရိုင္「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ပိတ္စပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း」သင္တန္းဆင္းပြဲ

016 ခုနွစ္ဝမ္႔ဟြာခရိုင္「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ပိတ္စပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း」သင္တန္းဆင္းပြဲ

ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား ၿပ ုစုပ်ိဳးေထာင္ၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္ ပိတ္စပ္ခ်ဳပ္ပညာ လႈပ္ရွားမႈကို ၇လ ၁၃ရက္မွ ၈လ ၃၁ရက္ထိ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

學員開心留影