ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វេជ្ជបណ្ឌិតចាងសៀងឈុន - បង្រៀនរបៀបពាក់ម៉ាសជាច្រើនភាសា (ភាសាអង់គ្លេសឥណ្ឌូណេស៊ី ថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេ និងភាសាហ្វីលីពីន) (3-1)

Correct Way to Wear a Surgical Mask ភាសាអង់គ្លេស
https://youtu.be/m502u3IaOp0


https://youtu.be/tFet2EtBURY
🎉Bagaimana cara memakai masker dengan benar ភាសាឥណ្ឌូណេស៊ី

https://youtu.be/OyaXEw6z8y4
🎉สวมหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี ភាសាថៃ

https://youtu.be/uN0H8A1uHtk
🎉Đeo khẩu trang đúng cáchភាសាវៀតណាម

https://youtu.be/r_8jG2xzdVA
🎉Cara memakai topeng muka dengan betulភាសាម៉ាឡេ

https://youtu.be/i4pdj0RsCx8
🎉TAMANG PAGSUOT NG FACE MASKភាសាហ្វីលីពីន