ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកាលវិភាគប្រឡងរបស់សាលានីមួយៗ អនុវិទ្យាល័យតៃប៉ិនឹងចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សារាងកាយឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី 5/2។ ការិយាល័យអប់រំបន្តលើកទឹកចិត្តដល់ការហ្វឹកហាត់ពីចម្ងាយ (C/5-3)

ការិយាល័យអប់រំនៃការលើកទឹកចិត្តដល់ការហ្វឹកហាត់ពីចម្ងាយនៅសាលាមធ្យមសិក្សា