ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សួនកុមារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ 10/1 បើកដើម្បីប្រើ (C/10-1)

កត់ចំណាំនៅពេលប្រើ ៖ 
1. អនុវត្តប្រព័ន្ធតំណភ្ជាប់
2. ពាក់ម៉ាស់ការពារគ្រប់កម្មវិធី
3. រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាង ១ ម៉ែត្រនៅខាងក្រៅ
4. លាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់មុននិងក្រោយពេលប្រើឧបករណ៍លេង  សម្លាប់មេរោគ
5. សួនកុមារនឹងត្រូវបានសម្លាប់មេរោគមួយថ្ងៃ
6. ប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់ពីទីតាំងនោះឧទ្យាននេះមានករណីឆ្លងនឹងត្រូវផ្អាករយៈពេល ៣ ថ្ងៃនឹងត្រូវបាញ់សម្លាប់មេរោគ