ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការការពារការរីករាលដាលត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់ដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានរួមគ្នា - ពហុភាសាជាច្រើន(4-9)

ការការពារការរីករាលដាលត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់ដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានរួមគ្នា - ពហុភាសាជាច្រើន DM
ពារការដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺររីករាលដាល

  • ពាក់ម៉ាសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
    • ដើម្បីបិទបាំងចង្កាទាំងសងខាងពីលើច្រមុះ ត្រូវចុចលួសលើច្រមុះឱ្យស្រាល ៗ ដើម្បីឱ្យម៉ាសបិទមុខឱ្យតឹងល្អទើបត្រឹមត្រូវ
  • លាងដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវមេរោគមិនរកអ្នក
  • លាងបាតដៃ នឹងម្រាមដៃ ហើយនិងកដៃ ដោយប្រុងប្រយ័ត្នជារៀងរាស់ថ្ងៃ
  • លាងសមាតនិងជូតជាមួយទឹកអូសាវែល ដើម្បីកំម្ចាត់មេរោគក្នុងបរិស្ថាន
    • ទឹកអូសាវែលលាយជាមួយទឹកសធម្មតាក្នុង 1:100 អាចត្រូវបានប្រើមកកំចាត់មេរោគ