ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មន្ទីរពេទ្យឯកជនក្រុងតៃប៉ិ មន្ទីរពេទ្យ ចុងស៊ីង, រិនអាយ, ហឺរភីង, ចុងសែវ និងមន្ទីរពេទ្យតំបន់យ៉ាំងម៉ីងជាទូទៅ នឹងត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត៍ពិនិត្យលើប្រព័ន្ធសុខភាពជម្ងឺ COVID-19 (ជម្ងឺការរលាកសួតថ្មី) ដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែ 3 មីនា (ថ្ងៃចន្ទ) ឡើងទៅ ថ្លៃសេវាត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 5000 យ័នតៃវ៉ាន់ (c3/1)

កាតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ជើញអោយពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនទាំងអស់-ប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យ COVID-19 ដោយចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន :

https://tpech.gov.taipei/News_Content.aspx?n=8906BD9619673CA6&s=3F97FE3B36B63543&sms=95477BCD9B958CFB