ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

រក្សាភាពចម្ងាយពីសង្គម (4-10)

រូបភាព

ត្រូវរក្សាចម្ងាយពីគ្នាសមាជិកគ្រួសារ ដើម្បីការពារទប់ស្កាត់ជំងឺរ COVID-19
ចៀសវាងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជិតស្និទ្ធគួរមានចម្ងាយពីគ្នា មួយម៉ែត្រឡើងទៅ
ចៀសវាងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជិតស្និទ្ធគួរមានចម្ងាយពីគ្នា មួយម៉ែត្រកន្លះ 1.5 ឡើងទៅ
ប្រសិនជាអ្នកមិនអាចរក្សាការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបានទេ  សូមអ្នកពាក់ម៉ាស់ជាចាំបាច់