ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការពារជំងឺរាតត្បាតគឺជាទូទៅធម្មតា Q&A (C/5-14)

ការពារជំងឺរាតត្បាតគឺជាទូទៅធម្មតា Q&A សូមមើលតារាងខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗ និង បន្ថែមទៀតស្តីពីការការពាររីករាតត្បាត។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ "តំបន់បង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តៃប៉ិ" (https://www.gov.taipei/covid19/) ស្វែងរក ។