ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី 6-12 ឆ្នាំ នឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យ តៃប៉ិម៉ីហឺរ នឹងផ្តល់សេវាដល់អ្នកជំងឺក្រៅសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងកុមារ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងរោគសញ្ញាដែលអាចកើតបង្ករឡើងដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង។ (C/5-4)

វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី 6-12 ឆ្នាំ នឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យ តៃប៉ិម៉ីហឺរ នឹងផ្តល់សេវាដល់អ្នកជំងឺក្រៅសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងកុមារ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងរោគសញ្ញាដែលអាចកើតបង្ករឡើងដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង។