ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ ចាប់ពីពេលនេះតទៅទីផ្សារទីក្រុងតៃប៉ិ និងផ្សារទំនើប ហើយនិងហាងនានាអតិថិជនដែលបានទៅទិញបន្លែម្ហូប

ជាប្រចាំថ្ងៃ បងប្អូនត្រូវមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនមើលលេខអត្ថសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមានលេខសេសនិងលេខគូនៅចុងគេបង្អស់!
ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅផ្សារធម្មតា និងផ្សារទំនើប ហើយនិងហាងនានា ក្នុងក្រុងតៃប៉ិ នឹងប្រើលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែមួយយកមកសម្គាល់ ដើម្បីទៅទិញឥវ៉ាន់នៅឯផ្សារធម្មតាចែកដោយឡែកពីគ្នា។
បែងចែកស្វ័យភាពពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងបែងចែកជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់នៅថ្ងៃសៅរ៍  និងថ្ងៃអាទិត្យ!
* ការរំលឹក ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកអាចប្រើប័ណ្ណស្នាក់នៅ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅអ្នកអាចប្រើលេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកបាន!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុចនៅទីនេះ៖ https://bit.ly/35603m5