ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន 11 ផ្ទះ នៅទីក្រុងតៃប៉ិ បានបើកនៅ "គ្លីនិកសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅបង្ការការឆ្លងរាតត្បាត" ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនូវសេវាពិនិត្យសុខភាព តេសកូវិដពិនិត្យ និងទទួលថ្នាំពេទ្យតែហ្មង ! គ្លីនិកសង្គ្រោះបន្ទាន់តេសកូវិដយ៉ាងរហ័សរបស់ ទីក្រុងតៃប៉ិ ក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 5/4 ប៉ុន្តែសូមធ្វើការណាត់ជួបជាមុនសិន នឹងមកប្រមូលផ្តុំ នឹងធ្វើការតេស្តកូវិដ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលរង់ចាំយូរ! (C/5-5)

ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន 11 ផ្ទះ នៅទីក្រុងតៃប៉ិ បានបើកនៅ "គ្លីនិកសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅបង្ការការឆ្លងរាតត្បាត" ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនូវសេវាពិនិត្យសុខភាព តេសកូវិដពិនិត្យ និងទទួលថ្នាំពេទ្យតែហ្មង ! គ្លីនិកសង្គ្រោះបន្ទាន់តេសកូវិដយ៉ាងរហ័សរបស់ ទីក្រុងតៃប៉ិ ក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 5/4 ប៉ុន្តែសូមធ្វើការណាត់ជួបជាមុនសិន នឹងមកប្រមូលផ្តុំ នឹងធ្វើការតេស្តកូវិដ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលរង់ចាំយូរ!